صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

دیدبان شفافیت: رضایت باشندگان پایتخت از خدمات شهرداری کابل کمتر از 50 درصد است

دیدبان شفافیت: رضایت باشندگان پایتخت از خدمات شهرداری کابل کمتر از 50 درصد است

ديدبان شفافيت، با نشر گزارشي از خدمات شهرداري 9 ولايت کشور در سال جاري ميگويد که رضايت مردم از خدمات شهرداري در پايتخت 47 درصد است. با آن هم به گفته اين نهاد، خدمات شهرداري نسبت به سال گذشته 3 درصد بهتر شده است.
ديدبان شفافيت از عرضه خدمات شهرداريهاي ولايتهاي باميان، پروان، پکتيا، هرات، جلال آباد، کابل، کندز، کاپيسا و مزار شريف در جريان يک سال گذشته نظر سنجي کرد و آن را ديروز شنبه 22 قوس به نشر رساند.
طبق گزارش اين نهاد، شهروندان از خدمات تمام شهرداريها 56 درصد ابراز رضايت کردهاند. ميزان رضايت شهروندان در شهر چاريکار مرکز ولايت پروان، 68 درصد، در هرات، 64 درصد و در مزار شريف 63 درصد ميرسد. رضايت مردم از اين شهرداريها بيشتر بود است؛ اما باشندگان شهرهاي گرديز ولايت پکتيا، کابل و کندز از عرضه خدمات شهرداريها کمترين رضايت را دارند.
سيداکرام افضلي رئيس اجرائي ديدبان شفافيت با ارايه اين گزارش گفت که طبق بررسي آنان مشارکت مردم، دسترسي به اطلاعات و حسابدهي و بررسي شکايتها از جمله مواردي است که شهرداريها آن را به فراموشي سپردهاند. بهگفته او، شهروندان کشور به اين چهار مورد، کمترين نمره را دادهاند و همچنين او افزود: «معطوف شدن شهرداريها به عرضه خدمات، توجه شان را از حکومتداري که تضمين کننده پايداري عرضه خدمات است بسيار کم کرده است.»
مسئولان ديدبان شفافيت ميگويند که کنترل و معياريسازي ساخت و ساز ساختمانها، ايستگاههاي بس، تامين دسترسي به اطلاعات و کانالازيسيون در سه شهرداري برتر، بيشترين نمرات را اخذ کردهاند؛ اما شهروندان در مورد حفظ الصحه، مديريت ذبالهها و کانالازيسيون کمترين نمرات را به شهرداريها دادهاند.
ديدبان شفافيت ميگويد که نياز جدي به بهبود حکومتداري عرضه  خدمات، در شهرهاي کشور است؛ چون به باور اين نهاد، همه شهرهاي سروي شده در عرصه حکومتداري به مشکلات جدي روبرو بودهاند.
همچنين، مسئولان ديدهبان شفافيت ميگويند که از ميان 22 ناحيه شهرداري در پايتخت کشور، کارکرد 21 ناحيه آن کمتر از 50 درصد است. با آن هم، در ميان ناحيههاي شهرداري کابل، رضايت مردم در ناحيههاي دوم، چهارم و يازده هم بيشتر بوده؛ اما ناحيههاي 18، 21 و 22 شهرداري کابل بدترين ناحيهها شناخته شدهاند. اين در حالي است که باشندگان ناحيه سيزدههم شهرداري کابل چند روز پيش به دليل پايين بودن خدمات شهري در اين ناحيه به شهرداري کابل «شرمنامه» تقديم کردند.
ديدبان شفافيت در مورد نحوه تهيه اين گزارش معلومات داده و ميگويد که نظرسنجيهاي «کارت نمره‌‌دهي اجتماعي» از طريق ملاقاتهاي مستقيم با تقريباً 50 باشنده از هر ناحيه کابل، که با حمايت وکلاي گذر انتخاب شده بودند، صورت گرفته است.
در اين نظر سنجي 16 شاخص در مورد عملکرد و ارائه خدمات از سوي شهرداريها از «بسيار بد» تا «بسيار خوب» مشخص شده بود که از ميان آن، 11 شاخص مربوط به خدمات اساسي شهرداريها بوده است که شامل جمع آوري زبالهها، حفظ و مراقبت زيرساختها و فراهم ساختن ايستگاههاي بسهاي شهري ميشود.