صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون مختلط شورای ملی تصمیم در مورد فرمان تقنینی رییس‌جمهور را روز دوشنبه اعلان می‌کند

کمیسیون مختلط شورای ملی تصمیم در مورد فرمان تقنینی رییس‌جمهور را روز دوشنبه اعلان می‌کند

کمیسیون مختلط هر دو مجلس شورای ملی که روی فرمان تقنینی رییسجمهور در مورد توزیع تذکره الکترونیکی تعیین شده بود، قرار است تصمیم خود را درباره این فرمان روز دوشنبه اعلان کند. رییسجمهور غنی در فرمان تقنینی خود در این مورد نوشته است که در تذکرهی الکترونیکی در پهلوی افغان و اسلام، کلمه قومیت نیز درج گردد.
محمد هاشم ارتاق یکی از اعضای هشت نفره کمیسیون شورای ملی دیروز شنبه در صحبتی با رادیو آزادی در این باره گفته است، بحث روی این فرمان جریان دارد.
یک منبع از اداره ثبت احوال و نفوس نیز گفته است، توزیع تذکرهها در این هفته آغاز میشود و اولین تذکره الکترونیکی به رییسجمهور، رئیس اجرائیه و معاونین آنها توزیع خواهند شد.
گفتنی است که فرمان تقنینی رییسجمهور در مورد تذکرهی الکترونیکی از سوی مشرانو جرگه تائید، ولی ولسی جرگه آن را رد کرده است که در پی آن کمیسیون مختلط هر دو مجلس روی آن بحث میکند.