صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور: افغان تلی‌کام در کارکردهایش تغییرات بیاورد

رئیس جمهور: افغان تلی‌کام در کارکردهایش تغییرات بیاورد

رئیس جمهور غنی در جلسه شورای عالی اقتصادی بر ارائه خدمات شرکت مخابراتی افغان تلیکام تاکید کرده و گفته است که این شرکت باید در کارکردهایش تغییر بیاورد تا توان رقابت را پیدا کند.  جلسه شورای عالی اقتصادی دیروز یکشنبه 26 قوس در ارگ ریاست جمهوری برگزار شد. در این نشست، روی ارزیابی دواطلبی شبکه فایبر ملی نوری، تمدید جواز شرکتهای مخابراتی و خدمات ستلایت افغانست بحث شده است.
آقای غنی بر کارکردن شبکه مخابراتی افغان تلیکام تاکید کرده است. شرکت افغان تلیکام یک شرکت مخابراتی دولتی است که در کنار آن شرکتهای مخابراتی خصوصی مثل شرکتهای مخابراتی روشن، ام.تی.ان، افغان بیسیم و اتصالات از چندین سال به این سو فعالیت میکنند.  همچنین، در نشست شورای عالی اقتصادی، نجیب عزیزی رئیس اداره اترا در مورد ارزیابی داوطلبی شبکه فایبر ملی معلومات داده و گفته است که براساس بررسی آنان، جواز نصب و فعالیت شبکه ملی فایبر نوری به پنج شرکت داوطلب صادر شود که شامل شرکتهای افغان بیسیم، گروپ مشورتی آسیا، روشن، اتصالات و امانیه میشود.
رئیس جمهور غنی دادن جواز شکبه فایبر نوری را به شرکت های داوطلب به تدارکات ملی راجع کرد. همچنین آقای غنی در مورد پرداخت مالیه شرکتهای مخابراتی گفته است که پرداخت مالیه یک معیار واضح است و شرکتها باید یک پلان روشن برای مالیهدهی داشته باشند. دفتر رسانههای ریاست جمهوری در اعلامیهای نوشته است که روی تمدید جواز شرکتهای مخابراتی در شورای عالی اقتصادی بحث شد و قرار است که موضوع حقوقی جواز شرکتها از سوی سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری مورد بررسی قرار گیرد.
در اعلامیه آمده است: رئیسجمهور دراین مورد گفت که ما در حالت ابهام قانون، گامهای عملی برداشته نمیتوانیم. وی هدایت داد تا زیر نظر استاد دانش موضوع حقوقی جواز، مورد بررسی قرار گیرد تا ابهامات برطرف شوند.