صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در چهار سال گذشته دوهزار کارمند رسانه‌ای به دلیل خشونت ترک وظیفه کرده‌اند

در چهار سال گذشته دوهزار کارمند رسانه‌ای به دلیل خشونت ترک وظیفه کرده‌اند

نی، یا نهاد حمایت کنندهی رسانههای آزاد افغانستان میگوید در جریان چهار سال گذشته دو هزار خبرنگار و کارمند رسانهای به دلیل خشونتها علیه خبرنگاران و رسانهها از تداوم کار شان دست کشیدهاند. مجیب خلوتگر، رییس اجرایی دفتر نی دیروز یکشنبه 26 قوس، در یک کنفرانس خبری به خبرنگاران گفت، کاهش کارمندان رسانهای به دلیل خشونتها علیه آنان، نگران کننده است. به گفتهی آقای خلوتگر، دلیل عمدهی اینکه در چهار سال گذشته تقریباً بیشتر از دوهزار کارمند رسانهای کاهش یافته است، «قطعاً» خشونتهای موجود و بدتر شدن وضعیت کار خبرنگاری در کشور است. آقای خلوتگر افزود که روز شنبه 25 قوس، گارد ویژه ریاست جمهوری  اول نیز با خبرنگاران برخورد غیر انسانی کردند که این نیز کار درستی نیست.
گارد ویژه ریاست جمهوری در برنامه «دومین نمایشگاه پروژههای تکنالوژی معلوماتی نهادهای تحصیلی افغانستان» در وزارت تحصیلات عالی با خبرنگارانی که برای پوشش خبری این برنامه رفته بودند، برخورد بد و توهینآمیز کرده بود. در این برنامه رولا غنی بانوی اول کشور نیز شرکت داشت که گارد ویژه ریاست جمهوری برای محافظت، وی را همراهی میکرد.
رییس اجرایی نی در این رابطه گفت: خبرنگاران بارها شاهد برخوردهای تند و غیر انسانی گارد ویژه ریاست جمهوری علیه شان بودهاند طوری که این نیروها به هیچ یکی از حقوق انسانی، مسلکی  ، قانونی و حقوق بشری ژورنالیستان پایبندی نشان نداده و با آنان برخوردی خلاف موازین اخلاقی داشتهاند.
وی همچنان گفت خبرنگار و تصویربردار یکی از تلویزیونهای خصوصی برای چند ساعت از سوی معاون کمیسیون مستقل انتخابات حبس و مورد لت و کوب قرار گرفت. آقای خلوتگر خواستار رسیدگی به این پروندههای خشونت علیه خبرنگاران شد.