صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس اجرائیه در دیدار با هیأت پاکستان: اصل اساسی ایجاد فضای اعتماد و از بین بردن مراکز تروریستی در پاکستان است

رییس اجرائیه در دیدار با هیأت پاکستان: اصل اساسی ایجاد فضای اعتماد و از بین بردن مراکز تروریستی در پاکستان است

ريیس اجرائیه میگوید که اصل اساسی ایجاد فضای اعتماد با پاکستان، مبارزۀ واقعی با تروریزم و از بین بردن مراکز جنگجویان موجود در پاکستان است.
ریاست اجرائیه دیروز یکشنبه ۲۶ قوس، با نشر یک خبرنامه نوشته است که داکتر عبدالله رئیس اجرائیه حکومت دیروز با اعضای پارلمان و جامعۀ مدنی پاکستان در کاخ سپیدار دیدار کرد.
منبع گفته است که عبدالله عبدالله و اعضای پارلمان، جوامع مدنی و نمایندگان رسانههای پاکستان در این دیدار در مورد بهبود روابط، توسعۀ تجارت و ایجاد فضای اعتماد بین کابل- اسلام آباد و از بین بردن مشکلات موجود بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردهاند.
به نقل از پژواک، عبدالله افزوده است که مشکلات موجود بین دو کشور باید از طریق مذاکرات حل گردد و تلاش شود تا روابط بین دو کشور، بر اساس اصل همسایه گی خوب برقرار گردد.
 رئیس اجرائیه گفته است که افغانستان همیشه خواهان روابط خوب با همسایه های خود بوده و باید این روابط براساس احترام متقابل، بر اصل همسایگی خوب و همکاری واقعی استوار باشد.
به گفتۀ وی روحیۀ خوب همکاری بین دو ملت موجود است؛ اما باید از آن در بهتر شدن روابط استفاده شود.
رئیس اجرائیه همچنان افزوده است که اصل اساسی ایجاد فضای اعتماد مبارزۀ واقعی با تروریزم، از بین بردن مراکز موجود جنگجویان در پاکستان میباشد و باید در این عرصه اقدامات اساسی صورت گیرد.