صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان سه وزیر را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی استجواب کرد

مجلس نمایندگان سه وزیر را به دلیل مصرف کم بودجه انکشافی استجواب کرد

مجلس نمایندگان وزیران انرژی و آب، حج و اوقاف و مبارزه با مواد مخدر را به دلیل مصرف کمتر از 60 درصد بودجه انکشافی استجواب کرد.
مجلس نمایندگان روز دوشنبه، 27 قوس، اعلام کرد که وزارت انرژی و آب 48 درصد بودجه، وزارت حج و اوقاف 56 درصد بودجه و وزارت مبارزه با مواد مخدر 47 درصد بودجه انکشافیشان را به مصرف رساندهاند.
اسدالله سعادتی به نمایندگی از مجلس علت ناتوانی در مصرف بودجه انکشافی کمتر از 60 درصد را از علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب، فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف و سلامت عظیمی وزیر مبارزه با مواد مخدر پرسید.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب بعد از پرسشهای نمایندگان گفت که پروسه تدارکات، تاخیر در پرداخت دونر، ناامنی، مشکل استملاک، عدم توانمندی شرکتها از دلایل اصلی مصرف کم بودجه است.
او روند پروژههای انکشافی در وزارتش را سخت و پیچیده خواند و افزود که این مشکل باعث زمان گیر شدن و مصرف نشدن بودجه انکشافی شده است.
سلامت عظیمی، وزیر مبارزه با مواد مخدر نیز علت مصرف نشدن بودجه انکشافی وزارتش را، بودجه غیر اختیاری عنوان کرد و گفت که تمویل کنندگان پول را قطع کردند.
خانم عظیمی افزود که اگر بودجه از سوی دونر قطع نمیشد اکنون مصرف بودجه از 47 درصد به 67 درصد میرسید. او همچنین گفت که ناامنی نیز باعث شده است که 11 پروژهی این وزارت عملی نشود.
فیض محمد عثمانی وزیر حج و اوقاف نیز علت کم مصرف شدن بودجه را، مصوبه دیر هنگام کابینه برای اعمار مسجد عنوان کرد.
گفتنی است که سال گذشته مجلس نمایندگان 17 وزیر را که بودجه انکشافیاشان را کمتر از 70 درصد مصرف کرده بودند، استیضاح کرد که در نتیجه 7 تن آنان رد صلاحیت شدند.
این مسئله باعث شد که حدود یک سال چندین وزارت توسط پرست ها اداره شود و به تازگی تعداد 11 وزیر از مجلس نمایندگان رای اعتماد گرفتند.