صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت تحصیلات عالی به پنج پروژه دانشجویان کمپیوتر ساینس جایزه داد

وزارت تحصیلات عالی به پنج پروژه دانشجویان کمپیوتر ساینس جایزه داد

وزارت تحصیلات عالی با برگزاری سیزدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی برای پنج پروژه برنامههای مدیریتی کمپیوتری دانشجویان رشته کمپیوتر ساینس جایزه داد. نمایشگاه و رقابت تکنالوژی معلوماتی میان 27 پروژه دانشکدههای کمپیوتر ساینس دانشگاههای کابل، مزار، هرات، قندهار، ننگرهار و برخی دیگر ولایتهای کشور سه روز پیش در وزارت تحصیلات عالی برگزار شده بود.
نجیبالله  خواجه عمری وزیر تحصیلات عالی دیروز ،دوشنبه 26 قوس، در سیزدهمین کنفرانس تکنالوژی معلوماتی گفت که ایجاد مراکز خلاقیت برای تطبیق پروژههای تکنالوژی معلوماتی یک آغاز نیک است. بهگفته او، مطالعه کشورهای توسعه یافته نشان میدهد که ایجاد و تقویت چنین مراکز در نهادهای اکادمیک، سرآغاز انقلاب تکنالوژی در تمام عرصهها است.
او با اشاره به برنامهریزی دانشجویان کمپیوتر ساینس گفت که دانشجویان این رشته از مرز چپتر بیرون شدهاند و در بخش عملی موفقیت خوبی دارند.  پروژه‌‌هایی که دانشجویان کمپیوتر ساینس چندین دانشگاه دولتی و دو دانشگاه خصوصی سه روز پیش به نمایش گذاشتند، بیشتر در بخش مدیریتی کاربرد دارد. این برنامههای مدیریتی در مبایل های پیشرفته نیز قابل استفاده است. برخی از دانشجویان با تشریح برنامههای شان گفتند که برای یک پروژه از یک تا سه سال وقت مصرف کردهاند.
در همین حال وزیر تحصیلات عالی گفت که این وزارت تلاش میکند تا زمینه «بهتر» استفاده از تکنالوژی را برای محیط اکادمیک مهیا کند. او افزود که پس از این از تکنالوژی در زمینه تحقیق و آموزش بیشتر استفاده خواهد شد.
مسئولان وزارت تحصیلات عالی با انتخاب پنج پروژه از میان 27 پروژه دانشجویان کمپیوتر ساینس میگویند که دسترسی این دانشجویان به تکنالوژی معلوماتی بهتر شده و برنامههای مدیریتی خوبی برای بهترسازی سیستم در بخشهای مختلف از سوی دانشجویان طرح شده است.