صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس‌جمهور: بنادر کشور به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند

رییس‌جمهور: بنادر کشور به زون‌های آزاد اقتصادی مبدل می‌شوند

رییسجمهور غنی گفته است که بنادر کشور به زونهای آزاد اقتصادی بدل میشوند و این فرصت، زمینه را برای سرمایهگذاری و اشتغالزایی نیز فراهم میکند. آقای غنی این مطلب را دیروز، دوشنبه 27 قوس، در دیدار با اعضای اتاق تجارت بینالمللی افغانستان در ارگ ریاست جمهوری بیان کرده است.
خبرنامهی ارگ ریاست جمهوری به نقل از آقای غنی نوشته تلاش میشود که سیستم قابل اعتماد در بنادر کشور در نظر گرفته شود تا در کنار ایجاد سهولت برای تاجران، به رشد عواید و اقتصاد کشور نیز تأثیر مثبت بگذارد.
در این دیدار، نمایندگان هیأت مدیرهی اتاق تجارت بینالمللی افغانستان گفتهاند که آمادهی خدمت در بخشهای سکتور خصوصی و عامه هستند تا بتوانند روابط تجارتی خود را در داخل و بیرون از کشور تأمین کنند.
به نقل از خبرنامهی ریاست جمهوری، مایل خیرخواه رییس هیأت مدیرهی اتاق تجارت بینالمللی هدف از ایجاد این اتاق را خدمت به سکتور خصوصی در کشور عنوان کرده است. او افزوده که 35 تن از تاجران جمع شدهاند تا با نظر واحد و برنامهی منسجم فعالیت کنند.
اعضای این اتاق گفتهاند که آنان در نظر دارند فعالیتها در بخش تجارت در افغانستان استندرد شود و از سوی دیگر از ظرفیتها و تجارت اتاق تجارت بینالمللی در کشور استفاده صورت گیرد.
آنان در دیدار با رییسجمهوری همچنان خواستار حضور نمایندهی این اتاق در شورای عالی اقتصادی شدهاند.
بر بنیاد خبرنامهی ارگ، رییسجمهور غنی گفته که طرحهای مشخص هیأت مدیرهی این اتاق توسط مشاور اقتصادی رییسجمهور مورد بررسی قرار خواهد گرفت و همچنان فرصت برای حضور نمایندهی این اتاق در شورای عالی اقتصاد نیز فراهم میشود.
رییسجمهوری تأکید کرده باید شیوههای همکاری بخش خصوصی و دولتی واضح شود تا از سرمایههای مالی، فکری و منابع بشری استفاده شود.