صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۲۶ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمک تشویقی 46 میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

کمک تشویقی 46 میلیون دالری بانک جهانی به افغانستان

وزارت مالیه اعلام کرده است که بانک جهانى تعهد 46 میلیون دالر کمک را به این وزارت کرده است. به گفتهی مسئولان وزارت مالیه، این مقدار پول تشویقی به خاطری کمک شده است که وزارت مالیه اصلاحاتی را در بخش عواید این وزارت راهاندازی و تطبیق کرده است.
اجمل حميد عبدالرحيمزی سخنگوی وزارت ماليه در یک نوار تصویری که به رسانهها فرستاده شده است، میگوید که وزارت مالیه با بانک جهانی تعهد کرده بود که در بخش عواید این اداره اصلاحاتی را به میان میآورد که به آن عمل کرده است.
به گفتهی وی به همین منظور اين بانک تعهد کمک ٤٦ ميليون دالری را  زير نام «کمک تشويقى» به وزارت ماليه کرده است.
سخنگوی وزارت مالیه در این نوار تصویری همچنان میگوید که این مبلغ کمک شده از سوی بانک جهانی، از طريق بودجه ملى کشور براى اصلاحات بيشتر براساس اولويتهاى حکومت به مصرف خواهد رسيد.
بانک جهانی در حالی این پول را به وزارت مالیه کمک کرده است که در دو دههی اخیر پولهای هنگفتی از سوی جامعه جهانی در بخشهای مختلف به افغانستان کمک شده است؛ اما آگاهان به این باورند که میلیاردها دالر پولهای کمک شده جامعه جهانی به گونهی درست و مدیریت شده به مصرف نرسیده است.