صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۳۰ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اتاق تجارت: تداوم ناامنی و فساد سبب فرار سرمایه از کشور شده است

اتاق تجارت: تداوم ناامنی و فساد سبب فرار سرمایه از کشور شده است

اتاق تجارت و صنایع میگوید که تداوم ناامنی و فساد گستردهی اداری در کشور باعث شده است که میزان سرمایهگذاری در کشور کاهش یابد. به گفتهی مسئولان این اتاق در کنار دلسردی تجار برای سرمایهگذاری در کشور، این مشکلات سبب فرار سرمایهها به بیرون از کشور نیز شده است.
خان جان الکوزی، معاون اتاق تجارت و صنایع دیروز سه شنبه 28 قوس، در یک نشست که تجار و سرمایهگذاران نیز حضور داشت این موضوع را بیان کرد.
آقای الکوزی که از مشکلات فراراه سرمایهگذاران و تجار در کشور سخن می‌‎گفت، علاوه کرد که حکومت در بیشتر از سه سال اخیر از میان پنج چالش عمده تنها مشکل ترانزیت را حل کند.
معاون اتاق تجارت و صنایع گفت که با حل مشکل ترانزیت، افغانستان دیگر تنها وابسته به بندر کراچی پاکستان نیست؛ بلکه بنادر دیگر نیز وجود دارند که تجار اقلام خود را به بیرون از کشور صادر میکنند.
به گفته ‎‌ی آقای الکوزی، در بخشهای تأمین امنیت تجار و سرمایهگذاران، زیربنا، فساد و کاغذپرانیها همچنان مشکلات پابرجاست که این مسایل سبب کاهش سرمایهگذاری و حتا فرار سرمایه شده است.
این بار نخست نیست که تجار و سرمایهگذاران و مسئولان اتاق تجارت از ناامنیها فراراه شان شکایت میکنند؛ بلکه در گذشته نیز بارها به این مشکلات اشاره شده است. در برخی موارد شماری از افراد سرمایهدار در کشور اختطاف و یا هم ترور شدهاند. تاجران همواره از حکومت میخواهند که در بخش تأمین امنیت آنان توجه صورت بگیرد.