صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس‌جمهور: راه ابريشم براى امروز و فردای کشور با اهميت است

رییس‌جمهور: راه ابريشم براى امروز و فردای کشور با اهميت است

رییس جمهور غنی ضمن با ارزش خواندن راه ابريشم مىگويد که حکومت تلاش میکند اين راه را مطابق به شرايط فعلى، احيا و افغانستان را به مرکز جديد راه ابريشم مبدل کند.
 سيمينار بين المللی علمی- تحقيقی زير نام "راه ابريشم و افغانستان"، با اشتراک مقامات بلند پايه دولتی و نهادهای اکادميک در تالار راديوتلويزيون ملی، ازسوى وزارت اطلاعات و فرهنگ کشور، دیروز برگزار شد. در پيام رييس جمهور که در اين سيمينار خوانده شد؛ پروژه راه ابريشم بر گذشته، امروز و آينده کشور ارزشمند عنوان شده و گفته شده که  اين پروژه، نه تنها بخاطر انتقال تجارت، بلکه در انتقال و ارتقاى افکار و ذهن نيز تاثير مثبت برجا میگذارد.
رييسجمهور در پیامش گفته است: "ما در حال حاضر، تلاش داريم که اين راه را مجدداً مطابق به شرايط فعلی احيا کنيم و افغانستان را به مرکز جديد راه ابريشم تبديل کنيم."
به باور رییس جمهور حکومت افغانستان به منظور رس  يدن به اين هدف، گام هايی برداشته و کوشش می کند که در سال های آينده نيز با ساخت زيربناهای لازم، گام های خوبتر ديگری را نيز بردارد. مردم افغانستان اراده کرده اند که کشور شان را مرکز وصل آسيا بسازند و راه های سابقه ابريشم را به شکل جديد احيا کنند.
داکتر عبدالله عبدالله رئيس اجرائیه حکومت نيز در پيامش گفته است که راه ابريشم، دوهزار سال قدامت تاريخی دارد و اين راه، در گذشته شرق و غرب را با هم وصل می کرد که افغانستان نيز در آن نقش داشت.
وی افزوده است: "صدها سال است که نظر به عوامل مختلف ديگر قابل استفاده نيست؛ اما ايجاد راه ابريشم جديد، از ابتکارات کشور چين است و افغانستان نيز از اين پروژه حمايت خود را اعلام کرده و به اميد اينکه در توسعه اقتصادی کشور گام بلند باشد."
آقای عبدالله، پروژه راه ابريشم جديد را يکی از مهمترين پروژه های اقتصادی در سطح جهان خوانده گفته است: "بدون شک، عملی شدن اين پروژه کمک شايانی در راستای همگرايی منطقوی و آسيايی می کند و بر تامين امنيت و رفاه و آسايش همه مناطق مشمول اين پروژه، ياری خواهند رساند."
عبدالله افزود که خوشبختانه افغانستان اين موقعيت استراتيژیکى را دارد که جنوب آسيا را با آسيای مرکزی پيوند بدهد؛ به همين دليل پروژه راه ابريشم می تواند فرصت گرانبها برای مردم افغانستان باشد.
به نقل از پژواک، محمد رسول باوری سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ درصحبت هايش؛ پروژه راه ابريشم را برای افغانستان با ارزش خوانده گفت که به همين دليل، وزارت اطلاعات و فرهنگ، اقدام به برگزاری سيمينار علمی و تحقيقی کرد.
وی، با بيان اينکه در اين سيمينار، کارشناسان در مورد فوايد راه جديد ابريشم و استفادۀ آن، بحث و تبادل نظر خواهند کرد، گفت که وزارت تصميم دارد چنين سيمينارها را در ساير ولايات نيز برگزار کند.
جاده ابريشم؛ راه تجارت زمينی چين با آسيای جنوبی، غربی، اروپا و افريقا از راه آسيای مرکزی در قديم بود و اکنون حکومت چين، تصميم گرفته است که اين جاده را به منظور تقویيت روابط به ويژه روابط تجارتی با کشورهای مختلف احيا کند.