صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

استقبال افغانستان از استراتیژی جدید امنیت ملی امریکا

استقبال افغانستان از استراتیژی جدید امنیت ملی امریکا

افغانستان از استراتیژی جدید امنیت ملی امریکا که برای شکست تروریزم و تأمین ثبات تدوین شده است، استقبال کرده است. دونالد ترامپ رییسجمهوری امریکا روز دوشنبه 27 قوس، استراتژی جدید امنیت ملی امریکا را اعلام کرد.
ریاست جمهوری کشور گفته است که استراتیژی جدید امنیت ملی دونالد ترمپ رئیس جمهور امریکا، در مطابقت با اهداف مشترک دو کشور در راستای مبارزه با تروریزم است.
در یک اعلامیۀ ارگ آمده است که استراتژیهای جدید ایالات متحده امریکا (ستراتژی امنیت ملی و استراتژی برای جنوب آسیا) بر اساس تلاشهای مشترک برای شکست تروریزم و تأمین ثبات در افغانستان تدوین شده است.
به نقل از اعلامیه که صبح دیروز سه شنبه نشر شد، استراتژی جدید امنیت ملی امریکا و برنامه این کشور برای جنوب آسیا برای شکست تروریزم و ایجاد ثبات در افغانستان میتواند مؤثر باشد.
حکومت افغانستان تأکید کرده است، مشارکت دو کشور که انعکاسدهندۀ تعهد مجدد امریکا است، شرایطی را برای ختم جنگ و سرانجام تأمین صلح در کشور فراهم خواهد ساخت.
اعلامیه افزوده است: "ما از استراتیژیی که هدف آن تقویت صلح و ثبات در منطقه به ویژه توسط مجراهای دیپلماتیک میباشد، استقبال میکنیم".
ارگ ریاست جمهوری گفته است که حکومت وحدت ملی، به اصول احترام متقابل و همکاری بین کشورهای منطقه متعهد میباشد و طوری که برای ایجاد منطقه صلحآمیز و افزایش روابط مشترک اقتصادی و انکشافی برای شهروندانش کار کرده است و آن را ادامه میدهد.
حکومت افغانستان تأکید کرده است که برای این هدف، به کار با کشورهای همسایۀ نزدیک و دور خود ادامه خواهد داد.