صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوضاع افغانستان بحث می‌کند

شورای امنیت سازمان ملل در مورد اوضاع افغانستان بحث می‌کند

قرار است جلسهي شوراي امنيت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان امروز داير گردد و اعضاي اين سازمان در اين نشست روي اوضاع کنوني کشور در بخشهاي مختلف بحث و تبادل نظر کنند. دفتر هيأت معاونت سازمل ملل متحد در افغانستان (يوناما) ديروز با فرستادن خبرنامهاي به رسانهها نوشته است که جلسهي شوراي امنيت سازمان ملل متحد، امروز پنجشنبه 30 قوس که برابر ميشود با 21 دسامبر، برگزار خواهد شد.
بر بنياد خبرنامه قرار است در اين جلسه گزارش سازمان ملل متحد درباره اوضاع افغانستان نيز از سوي اعضاي شورا شنيده شود و روي آن بحث و تبادل نظر صورت بگيرد.
خبرنامه ميافزياد که تاداميچي ياماموتو نماينده ويژهي سرمنشي سازمان ملل متحد براي افغانستان، به عنوان بخشي از جلسه به شورا گزارش خواهد داد و بعد زمينه گفتوگو با خبرنگاران نيز فراهم ميشود تا پرسشهاي شان را مطرح کنند.
گزارش اخير آنتونيو گوترش، سرمنشي سازمان ملل متحد در مورد وضعيت سياسي، امنيتي، صلح، توسعه اقتصادي، تطبيق پروسهي کابل، همکاريهاي منطقهاي، حقوق بشر، کمکهاي بشري، مهاجرين و بيجا شدگان داخلي و مبارزه با مواد مخدر اختصاص داده شده است.
براساس اين گزارش سازمان ملل متحد، باتوجه به اينکه افغانستان در بخشهاي مختلف دستآوردهايي نيز داشته؛ اما باآنهم بايد آرامش در نظر گرفته شود.
آنتونيو گوترش، در گزارش سه ماهه ملل متحد درباره افغانستان که شامل کارکردهاي سياسي، بشري و مساعي توسعه و حقوق بشر اين سازمان است، در ماه سرطان سال جاري خورشيدي گفته بود وضعيت وخيم امنيتي در افغانستان نه تنها سبب رنج شديد انساني شده بلکه ميزان بيجا شدههاي داخلي را هم افزايش داده است.
يافتههاي اين گزارش سه ماهه سازمان ملل همچنان نشان ميدهد که هنوز هم انواع چالشهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و انتخاباتي دامنگير افغانستان است. گزارش تأکيد کرده بود براي رسيدن به ثبات سياسي به جاي جنگ، به تلاشهاي «شديد» نياز است.
دبير کل سازمان ملل متحد گفته بود با توجه به محيط منطقهاي پيچيده، همکاري قوي ميان همسايهها در ارتقاي ثبات و رفاه و همچنان براي فراهمشدن زمينهي داخلي گفتگوهاي صلح در افغانستان، تأثيرگذار است.
گفتني است که شوراي امنيت سازمان ملل متحد، همهساله در مورد وضعيت سياسي، امنيتي، مصالحه و ديگر بخشها در مورد افغانستان، جلسه داير ميکند و پس از بحث و گفتوگو، در زمينه چگونگي مأموريت يوناما در کشور تصميم ميگيرد.
ديده شود شوراي امنيت ملل متحد، درباره مأموريت دفتر سياسي اين سازمان در افغانستان براي سال پيشرو، چه تصميم خواهد گرفت.