صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس بودجه یک میلیاردی اعاشه پولیس را تصویب کرد

مجلس بودجه یک میلیاردی اعاشه پولیس را تصویب کرد

نمایندگان مجلس، درخواست حکومت مبنی بر اضافه کردن یک میلیارد افغانی برای اعاشه پولیس را با اکثریت آرا تصویب کردند.
حکومت پیش از این به مجلس نمایندگان پیشنهاد کرده بود که برای تامین اعاشه پولیس برای سال مالی 1396، یک میلیارد افغانی را تصویب کند.
مجلس این در خواست حکومت را روز چهارشنبه 29 قوس، مطرح کرد که با 117 کارت سبز از 121 نماینده حاضر با اکثریت آرا تصویب شد.
این درخواست در حالی مورد تایید قرار میگیرد که تنها یک روز به پایان سال مالی 1396 مانده و قرار است این پول به حساب وزارت امور داخله واریز شود. وزارت داخله پیش از این گفته بود که این مقدار پول از درآمدهای پولیس نظم عامه تامین میشود.
گفته میشود که وزارت امور داخله معاش و اضافه کاری سربازانش را در چهار ماه اخیر نپرداخته است.
رمضان بشردوست، روز دوشنبه هنگامی که قرار بود نمایندگان برای روز چهارشنبه روی این موضوع بحث کند، گفت که این پول باید تصویب نشود تا مشخص شود که چه کس یا کسانی آنان را دزدیدهاند.
رد فرمان تقنینی تعدیل قانون امور ذاتی افسران
مجلس نمایندگان در نشست روز چهارشنبه خود فرمان تقنینی تعدیل قانون امور ذاتی افسران را مورد بحث قرار داد که با اکثریت ارا رد شد.
نمایندگان گفتند که رئیس جمهور در صورتی که قانون وجود داشته باشد، نمیتواند فرمان تقنینی صادر کند. پیش از این مجلس مصوبهای را تصویب کرده بود که دیگر رئیس جمهور در صورت بودن قانون، فرمان صادر نکند.
میردادخان نجرابی که به نمایندگی از کمیسیون امنیت داخلی این فرمان را ارائه کرد، گفت “مصوبه پارلمان بوده که با موجودیت قانون رئیس جمهور حق فرمان تقنینی را ندارد که صادر کند و این فرمان در مخالفت با مصوبه مجلس قرار دارد و تنها باید برای رد این قانون رای گیری شود.”
اسدالله سعادتی عضو مجلس نیز به روزنامه افغانستانما گفت که رئیس جمهور تنها در صورتی که نیاز جدی باشد میتواند فرمان تقنینی صادر کند. به گفته آقای سعادتی امور ذاتی شامل ترفیع، تقدیر و تقاعد میشود که هیچ کدام اینها، ضروری نیست. نمایندگان همچنین گفتند که در چنین شرایطی رئیس جمهوری میتواند طرح تعدیل قانون را به شورای ملی پیشنهاد کند نه اینکه فرمان صادر کند.
قانون امور ذاتی افسران در سال ۱۳۸۸ توشیح شد و سن تقاعد افسران در این قانون ۶۵ سالگی تعیین شده بود. اما در طرح جدید این قانون، براساس گزارش ها سن تقاعد دگروالان ۵۴ سالگی، تورن جنرالان ۵۸ سالگی، دگرجنرالان ۶۰ سالگی و سن تقاعد سترجنرالان ۶۲ سالگی در نظر گرفته شده است.