صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

حزب جمعیت: ارگ درتصمیم خود درباره عطا محمد نور تجدید نظرکند

حزب جمعیت: ارگ درتصمیم خود درباره عطا محمد نور تجدید نظرکند

شورای رهبری حزب جمعیت اسلامی افغانستان صبحگاه چهارشنبه 29 قوس، با نشر اعلامیه‌‎ای تصمیم ریاست جمهوری درباره عطا محمد نور والی پیشین بلخ را اقدام انحصار طلبانه دانسته است. در اعلامیهی این حزب آمده است که این تصمیم با سوء استفاده از حضور جامعهی جهانی صورت گرفته و اقدامی است منافی موافقتنامه حکومت وحدت ملی.
بر بنیاد اعلامیه، اگر در این باره تجدید نظر صورت نگیرد، حزب جمعیت با استفاده از هر گزینهای از حق «مسلم و مشروع» مردم افغانستان دفاع میکند. ارگ ریاست جمهوری روز دوشنبه هفته جاری ۲۷ قوس، اعلام کرد که رییس جمهوری کشور، استعفای عطا محمد نور والی بلخ را تایید کرده است. در خبرنامهی ریاست جمهوری آمده بود که این استعفا چندی قبل صورت گرفته بود. پس از تأیید استعفای آقای نور، انجنیر محمد داوود به حیث والی جدید بلخ مقرر شد. اداره مستقل ارگانهای محل نیز با نشر خبرنامهای نوشت که انجینر محمد داوود، از تجارب کاری متعدد در بخشهای استخراج معادن، امور نظامی، مدیریتی و ارتباطات برخوردار است و به جای عطامحمد نور، به حیث والی جدید بلخ مقرر شده است. این تصمیم ریاست جمهوری، در چهار روز گذشته واکنش تند حزب جمعیت اسلامی و هواداران عطا محمد نور را که رییس اجرائیه این حزب است، برانگیخته است.
حزب جمعیت در اعلامیهی خود گفته است: « عطامحمد نور رییس اجرایی جمعیت اسلامی افغانستان است و این حزب یکی از طرفهای اصلی تشکیل دهنده حکومت وحدت ملی میباشد که بر مبنای توافقنامه حکومت وحدت ملی هرگونه تصمیم یکجانبه و بدون توافق طرف دیگر، باعث برهم خوردن ترکیب و اصل مشارکت میشود و مبنای مشروعیت حکومت وحدت ملی از بین میرود.»
در بخش دیگری از اعلامیه آمده است ریاست جمهوری باید ملتفت باشد که جمعیت اسلامی با دقت، تمامی موارد نقض موافقتنامه حکومت وحدت ملی را از سوی ارگ تحت نظر دارد و اکنون در وضعیتی قرار گرفته است که باید از حق مشروع مردم افغانستان با قاطعیت دفاع کند.
در این اعلامیه همچنان نوشته شده است که جمعیت اسلامی افغانستان از ابتدا، شرایط معقول و واقع بینانهای‌‌ را در مورد والی بلخ، به جانب ریاست جمهوری مطرح کرد؛ اما براساس اعلامیه جانب ارگ بهجای تفاهم و حل معقول مسئله، راه تخاصم و ماجراجویی عقدهمندانه را در پیش گرفت که جمعیت اسلامی چنین سیاستی را غیر قابل قبول دانسته و مسئول عواقب و پی‌‌آمدهای ناگوار آن ریاست جمهوری را میداند.
این حزب در اعلامیه خود نوشته در وضعیتی که بسیاری ولایتهای کشور ناامن است، ولایت بلخ در اثر کاردانی عطا محمد نور از امنیت، ثبات و آبادانی برخودار میباشد.
عطا محمد نور والی پیشین بلخ و رییس اجرائیه جمعیت اسلامی افغانستان، نیز گفته است که استعفایش منتفی است و تصمیم ریاست جمهوری را نمیپذیرد. ریاست جمهوری تاکنون در این باره چیزی نگفته است.