صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس جمهور: ساختار کاری شرکت برشنا باید بازنگری گردد

 رییس جمهور: ساختار کاری شرکت برشنا باید بازنگری گردد

اشرف غنى رییس جمهور، ضمن تاکید بر ایجاد یک سیستم منسجم برق گفت که هدف ما این است تا افغانستان را به مرکز انتقال برق مبدل سازیم. به گزارش پژواک، درخبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری آمده است که رئیس جمهور این سخنان را روز پنجشنبه، 30 قوس، در جلسه شورای عالی حاکمیت قانون و مبارزه علیه فساد اداری، ابراز داشته است.
منبع افزوده است که در جلسه یادشده، در خصوص ارزیابی ادارۀ مک، پیرامون آسیب شناسی فساد اداری در اداره "دافغانستان برشنا شرکت" بحث شد و خاطرنشان گردید که این ارزیابی؛ ساختار حقوقی، مدیریت شرکت، ساختار تشکیلاتی، سیستم مدیریت منابع بشری، سیستم مدیریت وجوه تمویلکنندگان، میکانیزم سمع شکایات، پروسۀ توزیع برق، نظارت داخلی و بیرونی و پالیسی مبارزه با فساد اداری را در آن نهاد، مورد ارزیابی قرار داده است.
منبع علاوه کرده است که ساختار حقوقی برشنا شرکت، با قانون تنظیم خدمات انرژی برق در تضاد است و مدیریت این شرکت نیز دارای مشکلات خاص میباشد. در ارزیابی یادشده، پیشنهادات مشخص جهت حل مشکلات مطرح شده است.
امانالله غالب رییس برشنا شرکت، در رابطه بهگزارش کمیتۀ مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری صحبت کرده گفت که با بخشی از این گزارش موافق است؛ اما گزارش اين نهاد، مشکلات خاص خود را نیز دارد.
وی گفت که مصاحبه جهت تحقیق با کارمندان پائینرتبه برشنا شرکت صورت گرفتهاست و دقیق نمیباشد؛ همچنان  در بخشهای مختلف گزارش، معیارهای واقعی درنظر گرفته نشدهاست.
وی افزود: «ما روی اصلاحات و مبارزه با فساد اداری در برشنا شرکت کار مینماییم و نیز به شکایات مردم رسیدگی صورت میگیرد.» وی تأکید کرد که برای نخستینبار، این اداره موفق به جمعآوری عواید به شکل موثر آن شدهاست. محمد سرور دانش معاون دوم رییسجمهور، در اینمورد صحبت کرد و از گزارش مک استقبال نموده گفت که افکار عمومی نیاز دارند تا در جریان معلومات دقیق شرکت برشنا قرار گیرند.
وی افزود که شرکت برشنا، دارای مشکلات و خلاها میباشد، که اقدامات اساسی میتواند مشکلات آن را برطرف سازد.
محمد اشرف غنی رییسجمهور، در رابطه به موضوع یادشده گفت: «ما از گزارش مک استقبال میکنیم و این نهاد میتواند با حفظ استقلالیت کامل در همکاری با ادارات، روی گزارشات کار نماید و این شیوه در آوردن اصلاحات، موثر واقع میشود.»
وى افزود که قانون در رابطه به فعالیت شرکت برشنا، نیاز بهتغییر دارد و قانون فعلی پاسخگو نمیباشد.
او تأکید کرد که باید تفکیک واضح میان سهم داران و هیئت مدیره به وجودآید. موصوف هدایت داد تا طی چهارهفته، مسایل قانونی مربوط به شرکت برشنا، زیر نظر سرور دانش مورد بحث قرار گیرد و نیز کمیتۀ جداگانه روی ساختارها کار کنند. اشرف غنی علاوه کرد که ساختار کاری شرکت برشنا، باید بازنگری و واضح گردد.
وی گفت که باید روی مدل مشخص کار شود؛ تا ضمن جلوگیری از ضایعات برق، عواید به خوبی جمعآوری شود و به مشکلات، راههای حل مناسب جستجو گردد.   او از روند کار کمپنیهای مشورتی که با شرکت برشنا کار مینمایند، ابراز نارضایتی نموده و به نقش مثبت این کمپنیها در آینده، تأکید کرد. رییس جمهور گفت که  افغانستان در گذشته به ۹ جزیرۀ برق تقسیم شده بود که اکنون نیاز است تا یک سیستم برق متمرکز ایجاد شود. وی افزود: «هدف ما این است تا افغانستان را به مرکز انتقال برق مبدل سازیم.»