صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شماری از دانشجویان ولایت دایکندی، فراغت شان را از دانشگاه ها جشن گرفتند

شماری از دانشجویان ولایت دایکندی، فراغت شان را از دانشگاه ها جشن گرفتند

شماری از دانشجویان ولایت دایکندی که از دانشگاههای پایتخت فارغالتحصیل شده بودند، در مراسمی با شکوه فراغت شان را جشن گرفتند.
این مراسم دیروز، جمعه اول جدی، در کابل برگزار شد. در این مراسم بیشتر از 370 فارغ التحصیل به شمول 110 دانشجوی دختر شرکت کرده بودند.
همهساله فارغالتحصیلان دانشگاههای کشور با برگزاری برنامههای متنوع، فراغت از دانشگاه را جشن میگیرند. این روزها در پایتخت و ولایتهای کشور برنامههایی از این دست زیاد گرفته میشود و فارغین دانشگاهها حال و هوای دیگری دارند.
از سویی هم شماری از دانش آموختههای دانشگاههای پایتخت که از غزنی و برخی ولایتهای دیگر بودند، نیز دیروز جمعه در غرب کابل فراغت شان را جشن گرفتند.
در کنار دانش آموختهها والدین، دوستان و اقارب شان نیز از راههای دور و نزدیک حضور به هم میرسانند و با اهدای هدایای مختلف فراغت فرزندان و دوستان شان را تجلیل میکنند و در خوشی آنان خود را شریک میدانند.
برگزاری مراسم فراغت، در سالهای اخیر در حال ترویج و فراگیر شدن است. برخی دانشجویان تداوم این برنامهها با این شیوه را در آینده نگران کننده میدانند. به باور این دانشجویان، آنهایی که از توانایی اقتصادی اندکی برخوردارند، از یک سو نمیتوانند مانند دیگران جشن و خوشی بر پا کنند و از سوی دیگر در بین دوستان شان صدمهی روحی و روانی میبینند.
شکریه ابراهیمی یکی از این فارغان میگوید که تلاش شود تا این گونه مراسم، تجملاتی و هزینهبر نباشد و از این روش در آینده جلوگیری شود. به باور او اگر دانشجویان با این رواج مبارزه نکنند؛ ممکن است در آینده به یک رسم ناپسند در بین دهها رسم و رواج دیگر مانند جشن عروسیها افزوده شود. بانو ابراهیمی میگوید، او در این مراسم پول زیادی مصرف نکرده و دوستان دیگرش را که فارغ شدهاند، نیز تشویق کرده است در این جشن شرکت کنند؛ زیرا با مصرف اندک برگزار شده بود.
مصارف هنگفت در جشنهای فراغت در سالهای اخیر به شکل فزایندهای در حال فراگیر شدن و نهادینه شدن است. هرچند در گذشته نیز در سراسر کشور دانشجویان زمانی که از دانشگاهها فارغ میشدند طی محفلی فراغت شان را در همآهنگی با دانشگاه جشن میگرفتند؛ اما در سالهای پسین برگزاری اینگونه مراسم شکل تجملی و هزینهبر را به خود گرفته است.
برای جلوگیری از مصارف بیش از حد و همچنان کمک به فارغالتحصیلان، امسال شماری از نهادها و چهرههای سیاسی پا پیش گذاشته و دانشجویان را در برگزاری برنامههای بدون مصرف کمک میکنند.
رشید نوری عضو ستاد برگزاری جشن فراغت این دانش آموختهها، به روزنامه «افغانستان ما» گفت که امسال سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری به هدف همکاری با دانشجویان و پایین آمدن میزان مصارف، آنان را حمایت مالی کرده است تا جشن دانش آموختگی شان را تجلیل کنند.
شروع دغدغههای جدید همزمان با پایان یک دور تحصیلات
اغلب دانشجویان با فراغت از دانشگاههای کشور شکایت میکنند که زمینههای اشتغال وجود ندارد و آنان با پشت سر گذاشتن سالها سختی در جریان تحصیل، باز هم بیسرنوشت و بیکار میمانند.
این دسته از دانشجویان همواره حکومت را مقصر دانستهاند. به باور اینان، حکومت به وعدههایش عمل نکرده و در ایجاد زمینههای شغلی برای تحصیل کردهها و جوانان کوتاهی کرده است. پیش از این رهبران دولت همیشه در حمایت از جوانان و ایجاد شغل برای آنان سخن گفتهاند.
اما علی امیری، استاد دانشگاه که در این مراسم سخنرانی میکرد، گفت که دانشجویان علم را نباید محض بخاطر دریافت شغل فرا بگیرند؛ بلکه علم را برای علم بیاموزند.
استاد امیری، خطاب به دانش آموختهها گفت که انواع مشکلات در جامعه وجود دارد؛ اما وقتی دانشجویان تحصیل میکنند و علم می آموزند در نتیجه باید قادر باشند تا گوشهای از این چالشها و مشکلات را از سر راه شان بردارند.
ظاهراً اشارهی آقای امیری به کیفیت نظام آموزشی و تحصیلی کشور و همچنان تلاش دانشجویان برای کسب دانش بوده باشد.
مشکلات اقتصادی خانوادهها در افغانستان یکی از دلایل عمدهای است که دانشجویان را وا میدارد پس از پایان دوره تحصیلی شان به فکر کار و شغلهایی حتا با اندک ترین درآمد، به هر دری بزنند.