صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

شیرخان بندر دوباره به روی کاروان‌های تجارتی باز شد

شیرخان بندر دوباره به روی کاروان‌های تجارتی باز شد

دروازهی شیرخان بند که از سوی تاجکستان بسته شده بود، از دیروز جمعه به این طرف دوباره برای صادرات و واردات اموال تجارتی باز شده است.
نعمتالله تیموری سخنگوی والی کندز در این باره در گفتوگو با صدای آمریکا گفته است از روز جمعه به این طرف از دروازهی مرزی شیرخان بندر میان افغانستان و تاجکستان، تنها به اموال تجارتی اجازهی حمل و نقل داده شده است. 
آقای تیموری افزوده که هنوز هم این دروازه به روی افغانهایی که برای سیاحت به تاجکستان میروند، بسته است.
او گفته اکنون تاجران افغان میتوانند اموال شان را با استفاده از موترهای تاجکی به تاجکستان انتقال دهند.
هرچند علت مسدود ساختن دروازهی شیرخان بندر از سوی تاجکستان روشن نیست؛ اما به گفتهی سخنگوی والی کندز، ممکن که مقامهای تاجکی شیرخان بندر را به مناسبت مراسم سال نو عیسوی و جشن کریسمس بسته کرده باشند.
به نقل از صدای امریکا، مسدود شدن بندر حیرتان سبب شده است که باشندگان مناطق سرحدی ولایت بدخشان با مشکلات جدی مواجه شوند. این مناطق در داخل خاک کشور فاقد راههای ترانسپورتی میباشند.
باشندگان این مناطق، نخست به بدخشان و بعد از طریق شیرخان بندر به سایر مناطق کشور سفر میکنند و یا هم نیازمندیهای غذایی و غیرغذایی خود را از این مسیر بر آورده میسازند.
باشندگان مناطق سرحدی بدخشان نگران اند که اگر تاجکستان اجازهی رفت و آمد را به آنان از طریق شیرخان بندر ندهد، ممکن که مردم در جریان زمستان با کمبود شدید مواد غذایی مواجه شوند.
برخی بنادر و مرزهای مشترک گاهی اغلب از سوی کشورهای بیرون بسته میشود که در داخل کشور نگرانیهایی را بار باشندگان کشور و تجار در پی داشته است.