صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر امور داخله: جلو مداخلات در امور پولیس گرفته خواهد شد

وزیر امور داخله: جلو مداخلات در امور پولیس گرفته خواهد شد

ویس احمد برمک وزیر امور داخله گفته است که جلو مداخلات در امور پولیس در این وزارت گرفته خواهد شد. به گفته او، برخی ها در امور پولیس مداخله میکنند.
آقای برمک دیروز، شنبه 2 جدی، در مراسم «تسلیم دهی نصاب ارتقای رتبه» در مورد مسئولیت های پولیس و مداخلات در امور آنان سخنرانی کرد. هرچند او در مورد مداخلات در امور پولیس معلومات بیشتر نداده است؛ وعده کرد که جلو مداخلات گرفته خواهد شد.
به نقل از خبرگزاری پژواک، آقای برمک در این نشست گفته است که در ویدیویی، مردم از شراب خوری و فیر مرمی از سوی بعضی افراد شکایت کرده اند و خواستار پایان این بینظمی شدهاند.

وزیر امور داخله گفته است که پولیس در حوزه دهم امنیتی دوازه تن را به دلیل فیرهای هوایی بازداشت کرد؛ اما از سوی سارنوالان مورد بازپرس قرار گرفتند که چرا این افراد را بازداشت کردهاند.
او خطاب به سارنوالی افزود است که در هر گوشه دنیا، هر نوع عمل جرمی و یا برخورد مشکوکی که جرم قلمداد شود و نظم عامه را مختل کند، پولیس مداخله میکند.
وزیر امور داخله، نوع دیگر مداخله در امور پولیس را توهین، تحقیر و زورگویی از سوی برخی نمایندگان عنوان کرده است. او گفته است که در یکی از ویدیوهای ضبط شده از چند روز پیش نشان میدهد که در یکی از حوزه های امنیتی پایتخت، یکی از نمایندگان شورای ملی و یک زورمند دیگر، آمر امنیت را توهین و تحقیر کرده  و او را اخطار داده اند. او گفت که سرانجام آمر امنیت با این دو زورمند «جور آمد» کردند.
آقای برمک افزوده است: «حاکميت قانون در کشور ما هنوز هم به شکل شايد و بايد و مطابق با قانون اساسى رعايت نمىشود.» به گفته او، قانون در بعضی جاها از سوی مسئولان امنیتی نقض میشود و رعایت نمیشود. او تاکید کرده است که از کارهای اساسی این وزارت این است که پولیس خدمتگار مردم باشد و مسلکی عمل کنند.
در همین حال، محمد اسماعیل سهاک معاون قومندانی تحصیلات عالی پولیس در این نشست نیز از مداخلهها در جلب و جذب استادان و دانشجویان ابراز نگرانی کرده و خواسته است تا جلو این مداخلات گرفته شود.