صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۱ عقرب ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

اظهار نگرانی نمایندگان مجلس از وضعیت کنونی کمیسیون انتخابات

اظهار نگرانی نمایندگان مجلس از وضعیت کنونی کمیسیون انتخابات

شماری از نمایندگان مجلس از وضعیت کنونی کمیسیون مستقل انتخابات اظهار نگرانی کردند و گفتند که مردم با این شرایط به انتخابات بی باور میشوند.
جمالالدین فکوری بهشتی روز شنبه، دوم جدی، در جلسه عمومی مجلس نمایندگان با ابراز نگرانی گفت که باید مجلس به روند اصلاحات کمیسیون انتخابات توجه جدی داشته باشد.
آقای فکوری افزود که اگر انتخابات آینده خراب و با تقلب برگزار شود دیگر مردم به انتخابات اطمینان نمیکنند و ممکن است آخرین انتخابات کشور باشد.  شکیبا هاشمی دیگر عضو مجلس نیز گفت که دولت مکلف است که زمینه برگزاری یک انتخابات شفاف و عادلانه را مهیا کند. خانم هاشمی افزود که هر روزی که میگذرد یک روز به انتخابات نزدیک میشویم و دولت باید از اکنون برای اصلاحات در انتخابات اقدام کند.
این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد که اگر اصلاحات در کمیسیون انتخابات انجام نشود، به سمت انتخابات رفتن، یک "جفا" است.
خانم هاشمی همچنین به موضوع فساد اداری در کمیسیونهای انتخاباتی اشاره کرد و گفت که باید قبل از برگزاری انتخابات تمامی رئیسان ولایتی کمیسیون انتخابات از وظیفه برکنار و کسی دیگری بجای آنها مقرر شود. او گفت: ”از همین اکنون افراد پشت دروازه خانههای رئیسان کمیسیونهای ولایتی قطار شده و لیستها کامل شده اند."
این نگرانیها در حالی مطرح میشود که کمی بیشتر از شش ماه به برگزاری انتخابات مجلس و شوراهای ولسوالی مانده است اما کمیسیونهای انتخاباتی با چالشهای مواجه است. همچنین پیش از این کمیسیون انتخابات گفته بود که برگزاری انتخابات با شناسنامههای الکترونیکی در انتخابات پیشرو مقدور نیست.
نذیر احمدزی، معاون دوم مجلس نمایندگان که ریاست مجلس را برعهده داشت گفت که مسئولیت حکومت است که یک انتخابات شفاف برگزار کند. آقای احمدزی اضافه کرد که برگزاری انتخابات شفاف براساس طرزالعمل کنونی و شناسنامههای ورقی نیز ناممکن است.