صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رییس‌جمهور: روند توزیع تذکره الکترونیکی هفته آینده آغاز می‌شود

معاون رییس‌جمهور: روند توزیع تذکره الکترونیکی هفته آینده آغاز می‌شود

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از آغاز روند توزیع تذکرههای الکترونیکی در هفته آینده خبر داد. معاون دوم رئیس جمهور که دیروز، یکشنبه سوم جدی، در کابل سخنرانی میکرد از مجلس نمایندگان بخاطر تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس تشکر کرد و افزود که با تایید این طرح قانون، آخرین مانع از سر راه توزیع تذکرههای الکترونیکی برداشته شد و روند توزیع سر از هفته آینده آغاز خواهد شد.
آقای دانش در حالی از آغاز روند توزیع تذکره الکترونیکی در آیندهی نزدیک خبر میدهد که پیش از این نیز چندین بار رهبران حکومت وحدت ملی گفتهاند این روند به زودی آغاز میشود؛ اما تا کنون عملی نشده است. هفتهی پیش رییس اداره ثبت احوال نفوس نیز در صفحهی رسمی فیسبوک خود نوشته بود که رییسجمهور غنی به او دستور داده است تا آمادگی ها برای توزیع تذکره الکترونیکی از سوی این اداره اتخاذ و روند توزیع آن هرچه زودتر آغاز شود. هرچند به گفتهی معاون دوم رییسجمهوری پس از تصویب طرح تعدیل قانون ثبت احوال نفوس از سوی کمیسیون مختلط شورای ملی دیگر مانعی سر راه توزیع تذکره باقی نمانده؛ اما دیده شود که این روند آغاز خواهد شد یا همچنان مانند گذشته در حد یک وعده باقی میماند.
معاون دوم رییسجمهوری با اشاره به مشکلات موجود در کمیسیونهای انتخاباتی گفت که در آیندهی نزدیک مشکلات موجود در کمیسیونهای انتخاباتی نیز رفع خواهد شد و اکنون پروژههای کلان ملی و منطقهای یکی پس از دیگری به مرحلهی تطبیق و اجرا گذاشته میشود.