صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: آزادی بیان درگفتگوهای صلح خط قرمزدولت است

معاون رئیس جمهور: آزادی بیان درگفتگوهای صلح خط قرمزدولت است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که در گفتگوهای صلح، آزادی بیان برای دولت افغانستان خط قرمز است.
آقای دانش دیروز، یکشنبه سوم جدی، در محفل گرامی داشت از یکسال فعالیت« کمیته مشترک رسانهها و حکومت» گفت که آزادی بیان در همهی حالات، حتی در سرنوشت سازترین موضوع که صلح با مخالفان مسلح باشد، خط قرمز دولت افغانستان است. او افزود که به هیچ کس اجازه داده نخواهد شد که به آزادیهای مردم و رسانهها تعرض کند.
او گفت، تکنالوژی مدرن امروزی کار رسانه را آنچنان نهادینه و ماندگار ساخته که کسی به آسانی نمیتواند زبان رسانه را ببندد و یا هم حق آزادی بیان را از آنها سلب کند.
آقای دانش در بخشی از سخنانش به حرفهای شدن کار خبرنگاری در کشور نیز تأکید کرد. به گفتهی معاون رییسجمهوری، آنچه برای مردم مهم شمرده میشود این است که فعالیتهای رسانهای به طرف هرچه بیشتر مسلکی شدن برود و خبرنگاران و رسانهها به گونهی بیطرفانه و مستقلانه عمل نمایند.
معاون دوم رییسجمهوری همچنان گفت که رسانهها در شرایط فعلی کشور مسئولیت بزرگ ملی نیز به عهده دارند. به باور وی رسانهها باید از جان فشانیهای نیروهای امنیتی در مقابل هراس افگنان و تروریستان حمایت کنند و از سوی دیگر در راستای همگرایی و همبستگی ملی در جامعه نیز تلاش ورزند.
به باور معاون رییسجمهوری، رسانههای کشور در امر مبارزه با فساد، بیقانونی، قانون شکنی و مبارزه با تبعیض و تعصب نقش بسیار اساسی و سازندهای دارند.
وی با اشاره به گزارش سالانهی گزارشگران بدون مرز گفت که این گزارش برای همگان نگران کننده است. سازمان گزارشگران بدون مرز در گزارش 2017 خود نوشته که در سال جاری میلادی، 65 خبرنگار و کارمند رسانه‌‎ای در جهان کشته شدهاند. این گزارش در مورد افغانستان نیز آورده است که در سال جاری میلادی 2 خبرنگار و 7 کارمند رسانهای در چهار حملهی جداگانه جانهای شان را از دست دادهاند.
گزارش سالانهی سازمان گزارشگران بدون مرز، چهار کشور افغانستان، سوریه، مکسیکو و عراق را از پر خطرترین کشورهای جهان برای خبرنگاران خوانده است.
اما معاون رییسجمهوری تأکید کرد که از نگاه نهادهایی مانند یونسکو و سازمان خبرنگاران بدون مرز، نوع برخورد حکومت افغانستان با رسانهها مثبت بوده؛ ولی شرایط جنگی و حملات تروریستی یکی از تهدیدات عمده در برابر کار رسانهها و خبرنگاران در کشور است.
آقای دانش در بخشی از سخنانش افزود که چارچوب حقوق و امتیازات کارکنان رسانهها و مصئونیت شغلی خبرنگاران نیز تنظیم شده است. وی گفت این مقرره به خاطر ایجاد تسهیلات بیشتر حقوقی، هم اکنون با تعدیلات مجدد در آجندای همین هفتهی کابینه دولت شامل شده تا به تصویب نهایی برسد و نافذ شود.
فاضل سانچارکی معین نشرات وزارت اطلاعات و فرهنگ نیز در این مراسم گفت که کمیته مشترک رسانهها و حکومت طی یک سال گذشته توانسته پروندههای خشونت علیه خبرنگاران را که در طول 15 سال اخیر صورت گرفته و انبار شده بود، مورد بحث و رسیدگی قرار بدهد.
به گفتهی او بیش از 1000 پرونده خشونتهای مختلف علیه خبرنگاران که در گذشته صورت گرفته بود، دوباره گردآوری و در رسیدگی به این پروندهها اقدام شد.
دستآوردهای یک سالهی کمیته مشترک حکومت و رسانهها
از ایجاد کمیتهی مشترک رسانهها و حکومت یک سال میگذرد. اعضای این کمیته میگویند که کمیته در راستای تعقیب و پیگیری قضایای خشونت علیه خبرنگاران، پر دستاورد بوده است.
فهیم دشتی معاون کمیتهی مشترک حکومت و رسانهها در مراسم تجلیل از یک ساله شدنِ این کمیته گفت، رسیدگی به پروندههای خشونت علیه خبرنگاران، تأمین امنیت و مصئونیت خبرنگاران و رسانهها، همکاری در قسمت باقی داریهای مالیاتی، آوردن بهبود در بخشهای اسناد و قوانین بحث و فعالیت کرده که در این بخشها دستآوردهایی نیز داشته است.
به گفتهی آقای دشتی، از مجموع 726 پروندهی خشونت علیه خبرنگاران که از 15 سال گذشته به این طرف انبار شده بود، فقط به 9 پروندهی آن رسیدگی شده بود و متباقی بیسرنوشت مانده بود.
وی افزود که پس از بحث و بررسیها در مورد این پروندهها 172 مورد آن قابل پیگیری دانسته شد و در جلسه هفتم این کمیته گزارش آن ارائه شد. او گفت طبق آخرین گزارش کمیته، 35 قضیه خشونت، دوسیههایش تکمیل و به اداره لوی سارنوالی ارائه شده است.
بر بنیاد گفتههای آقای دشتی، 82 پروندهی دیگر در حال حاضر تحت بررسی است که قرار است از این میان 27 پرونده را وزارت داخله مورد پیگیری قرار دهد.
به نقل از معاون کمیته مشترک رسانهها و حکومت، در این قضایا محافظان و نگهبانان محاکم، اداره امنیت ملی، سارنوالی، ریاست جمهوری، محافظان والیان، وکلای پارلمان و نیروهای خارجی عاملان خشونت هستند که نیاز به پیگیری دارد.
او همچنان گفت که از آغاز فعالیت کمیته مشترک رسانهها و حکومت، تاکنون به 36 پرونده خشونت علیه خبرنگاران رسیدگی و نهایی شده است.
گفتنی است که کمیتهی مشترک رسانهها و حکومت یک سال پیش به ریاست سرور دانش معاون دوم رییسجمهور ایجاد شد و این کمیته مکلف است روند تعقیب و گرفتاری عاملان خشونت، تهدید علیه رسانهها و خبرنگاران و سپردن دوسیههای آنها به نهادهای عدلی و قضایی را سرعت ببخشد.
الیاس طاهری