صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

خلیلی: اگر علمای دین از صلح قاطعانه حمایت کنند، صلح به مؤفقیت می رسد

خلیلی: اگر علمای دین از صلح قاطعانه حمایت کنند، صلح به مؤفقیت می رسد

کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در یک نشست مشورتی با عالمان دینی گفت که اگر علمای دین و جامعه روحانیت از روند صلح بهطور قاطعانه حمایت کنند، صلح به موفقیت میرسد و هیچکس توان تخریب آن را نخواهد داشت. بهگفته او، حمایت عالمان دینی از روند صلح، تلاشهای آنان را در موقعیت «به مراتب بهتری» قرار خواهد داد.
شورای عالی صلح یک نشست مشورتی را دیروز، دوشنبه 4 جدی، با شماری زیادی از عالمان دین که از سراسر کشور اشتراک کرده بودند، برگزار کرد. در این نشست شرکت کنندگان برای رسیدن به صلح، برای دو روز بحث و گفتگو میکنند. کریم خلیلی رئیس شورای عالی صلح در نخستین روز این نشست گفت که تلاش علمای دین برای رسیدن به صلح مهم و مؤثر است و از آنان خواست تا از نفوذی که در بین مردم دارند،  برای رسیدن به صلح و ختم جنگ به کار گیرند.
آقای خلیلی خطاب به عالمان دین گفت: چنانچه جهاد تحت قیادت و رشادت شما علما به پیروزی رسید، این بار صلح نیز با حمایت شما به موفقیت خواهد رسید.
 رئیس شورای عالی صلح افزود که این شورا، خواهان صلحی است که خیر همه در آن تضمین شده باشد. به گفته او، صلح یگانه راه بیرون رفت از جنگ است و رسیدن به صلح در کشور، که راهی برای خاتمه دادن به مشکلات موجود نیز است، هم مبنای دینی دارد و هم از وجاهت ملی برخوردار است.
رئیس شورای عالی صلح با اشاره به سفرش به کشور اندونیزیا گفت که انجمنها و عالمان دینی این کشور که بیش از 120 میلیون عضو دارند، از صلح افغانستان حمایت کردند و این یک دستآورد بزرگ برای شورای عالی صلح است. او گفت که پس از سفرش با جریانها و شخصیتهای مختلف سیاسی در کشور دیدار و گفتگو کرده است  که همه از روند صلح حمایت کرده اند.
همچنین او از کشورهای اسلامی خواستار حمایت از روند صلح در کشور شد و گفت: با استفاده از این فرصت، آرزومندی شورای عالی صلح از علمای جهان اسلام را اعلام میدارم؛ مبنی بر این که آنان از داعیۀ مردم افغانستان حمایت نمایند و صلح را به عنوان یک راهکار دینی مورد تأیید قرار دهند.
علما تلاشهای صلح را «جهاد صلح» اعلان کنند
رئیس شورای عالی صلح همچنین از عالمان دین خواست تا تلاشهای رسیدن به صلح را «جهاد صلح» اعلان کنند. او با عنوان کردن این که صلح یک جهاد است، گفت که این جهاد از خونریزی میان مسلمانان جلوگیری میکند.
آقای خلیلی افزود: با توجه به وضعیت بد کشور و این که هر روز جنگ و خشونت از ما قربانی میگیرد ما آرزومندیم که علمای کشور تلاشهای صلح را جهاد صلح اعلان نمایند. به گفته او، هر تصمیمی که در چهارچوب ارزشهای دینی و منافع ملی، منتج به ختم جنگ شود و برقراری صلح و اولین دستآورد و نتیجهاش نجات میلیونها انسان این سرزمین باشد، برای شورای عالی صلح قابل قدر و ارزشمند است.
او گفت: ما صلح عزتمندانه میخواهیم؛ صلحی که عزتمندی هر دو طرف را تضمین نماید. ما هم بر حاکمیت و برقراری ارزشهای پذیرفته شده نظر داریم و هم بر دیدگاه ملی مخالفان احترام میگذاریم. او افزود که شورای عالی صلح در استراتژی کاری اش، مشوره تمام گروهها و طرفهای سیاسی را مورد استفاده قرار خواهد داد.
در همین حال، برخی عالمان دینی تلاشهای شورای عالی صلح را قابل قدر دانستند و از روند صلح اعلام حمایت کردند. ایاز نیازی یکی از عالمان دینی در این نشست گفت که بیشتر مردم به حرف عالمان دین عمل میکنند؛ بنا بر این تلاشهای علمان دینی برای رسیدن به صلح مؤثر است.
همچنین برخی دیگری از عالمان دین نیز تاکید دارند که تا آنان برای رسیدن به صلح اقدام نکنند، کس دیگری صلح در کشور را تامین کرده نمیتواند. به باور آنان، اکنون زمان آن رسیده است تا برای رهایی از وضعیت جنگی و رسیدن به صلح، تلاش مشترک صورت گیرد.
شورای عالی صلح چندین سال است که برای رسیدن به صلح ایجاد شده است؛ اما هنوزهم گروههای مخالف مسلح با گرم نگهداشتن جبهات جنگ و راهاندازی حملات انتحاری و انفجاری سبب تشدید ناامنی و ایجاد ترس و وحشت در میان مردم می شود.
در جریان سال گذشته گلبدین حکمتیار یکی از مخالفان دولت پس از مذاکرات به روند صلح پیوست. شورای عالی صلح از طالبان نیز بارها خواسته است تا به روند صلح بپیوندند.
شورای عالی صلح پیش از این گفته بود که اگر گروه طالبان آماده مذاکره باشند، امکانات مذاکره با این گروه را در کابل فراهم خواهند کرد؛ اما این گروه به این خواست ها اهمیت نداده و به جنگ و ایجاد نا امنی در کشور ادامه می دهد.
سردار داهی