صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نهادهای جامعه مدنی از روند تطبیق پروژه های وزارت معادن نظارت می‌کنند

نهادهای جامعه مدنی از روند تطبیق پروژه های وزارت معادن نظارت می‌کنند

وزارت معادن و پترولیم، برای بررسی و نظارت از چگونگی تطبیق پروژههای قرارداد معدن، با شماری از نهادهای جامعه مدنی قرارداد همکاری امضا کرد.
نرگس نهان سرپرست وزارت معادن و پترولیم روز سه شنبه پنجم جدی، در یک نسشت خبری مشترک با نهادهای مدنی در کابل گفت: این تفاهمنامهها به هدف شفافیت بیشتر در روند قراردادهای معادن و تطبیق پروژههای معادن در پنج ساحه، امضا شده است.
نهادهای جامعه مدنی، از این اقدام وزارت معادن استقبال و آمادگی شان را برای همکاری با بخش استخراج معادن کشور اعلام کردند.
این تفاهمنامه در حالی امضا میشود که پیش از این، برخی از نهادهای جامعه مدنی از روند استخراج و نحوه قراردادهای معادن انتقادهایی را مطرح کرده بودند.
دیدبان شفافیت افغانستان اعلام کرده بود که قراردادهای استخراجی وزارت معادن منتشر نشده است، و مردم از آن اطلاعی ندارند که امکان سوءاستفاده و فساد را به وجود میآورد.
این نهاد مدنی از حکومت خواسته بود که قبل از عقد قراردادها، سیستم مدیریت معادن را تصحیح کند. سرپرست وزارت معادن اما در کنفرانس روز سهشنبه گفت که از سال ۱۳۸۸ خورشیدی تاکنون، جمعاً ۹۷۳ قرارداد استخراج امضا شده که برخی از آن تکمیل و شماری دیگر در حال تطبیق است.
خانم نهادن خاطر نشان کرد که متن همه این قراردادها در وبسایت وزارت معادن و پترولیم قابل دسترس است.
پیش از این گزارشهای منتشر شده بود که دولت قبلی، با نظرداشت روابط سیاسی و فشار برخی از مقامهای دولتی، قراردادها را به شرکتهای مشخصی واگذار کرده است.
کارشناسان منابع زیر زمینی کشور را حدود یک تریلیون دالر تخمین زدهاند و از سوی دیگر حکومت نیز بارها تاکید کرده که با استخراج معاد کشور، به خودکفایی خواهیم رسید. اما تاکنون برنامه درستی در قسمت استخراج معادن کشور روی دست گرفته نشده است.