صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۵ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس‌جمهور: آمادگی برای شروع کار پروژه تاپی اتخاذ شده است

رییس‌جمهور: آمادگی برای شروع کار پروژه تاپی اتخاذ شده است

رییسجمهور غنی گفته است که آمادگیهای لازم برای افتتاح کار پروژهی تاپی در ولایت هرات، گرفته شده است.
رییس جمهور غنی این مطلب را بعد از ظهر دیروز، سه شنبه 5 جدی،  در دیدار با جنرال یلیم بردیوف، وزیر دفاع ترکمنستان که در رأس یک هیأت به کابل آمده بود، بیان کرده است. دفتر رسانههای ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای نوشته که رییس جمهور غنی در دیدار با وزیر دفاع ترکمنستان گفته: «ترتیبات لازم جهت افتتاح کار پروژهی متذکره در هرات گرفته شده، من و مردم افغانستان مشتاق هستیم تا از برادرم قربانقلی بردی محمدوف رئیسجمهور ترکمنستان در افغانستان پذیرایی و استقبال گرم نماییم.» به اساس خبرنامه رییسجمهوری تأکید کرده که مسیرهای انتقال پروژهی تاپی از ولایت هرات و سایر بخشهایی که این لوله، از آن جا میگذرد مشخص شده است و حکومت آمادگی لازم را جهت تطبیق کامل این پروژه روی دست دارد.
آقای غنی گفته است که افتتاح این پروژه در ولایت هرات، یک گام بزرگ است و امتداد آن از طریق افغانستان به پاکستان و هند، تغییر قابل ملاحظهای در عرصه همکاریهای منطقهای به وجود میآورد. رییسجمهوری همچنان گفته روی تطبیق پروژهی انتقال لین برق ۵۰۰ کیلوولت که از ترکمنستان به افغانستان و از این طریق به پاکستان خواهد رسید، بحثهای مفصل میان دو کشور انجام شده و همزمان با تاپی، حکومت افغانستان آمادگی دارد تا پروژهی یاد شده و فایبرنوری را نیز به مرحلهی اجرا بگذارد.
وی افزوده که تأمین امنیت سرحدات افغانستان و ترکمنستان از اولویتهای حکومت است و در این بخش اقدامات همهجانبه رویدست گرفته شده است. رییسجمهوری اطمینان داده است که تأمین امنیت خط آهن آقینه و تورغندی که دو بندر بزرگ استند، نیز در اولویت کار حکومت افغانستان قرار دارد.
خبرنامه به نقل از رییسجمهوری نوشته افغانستان و ترکمنستان تهداب یک همکاری درازمدت را در عرصههای مختلف گذاشتهاند که این مناسبات هر روز گسترش خواهد یافت.