صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بامیان نامزد شبکه جهانی شهرهای یادگیری شد

بامیان نامزد شبکه جهانی شهرهای یادگیری شد

مسئولان وزارت معارف میگویند که ولایت بامیان در شبکه جهانی «شهرهای یادگیری یونسکو» به نمایندگی از تمامی شهرهای کشور، نامزد شده است.
براساس گفتههای مقامهای این وزارت، سهمگیری اقشار مختلف باشندگان بامیان در فعالیتهای اجتماعی، آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی و ... از دلایلی میباشند که این ولایت معیار نامزدی در این شبکه را تکمیل کرده است.
سردار محمد رحیمی، معین سوادآموزی وزارت معارف در گفتوگو با روزنامه «افغانستانما» گفت، کارهای مقدماتی برای نامزد کردن بامیان در این شبکه انجام شده و قرار است در بهار آینده، این لقب رسماً از سوی دیپارتمنت شبکه جهانی شهرهای یادگیری به بامیان داده شود.
وی گفت در بهار سال پیشرو، مقامهای دیپارتمنت شبکه «شهرهای یادگیری یونسکو» نیز به افغانستان خواهند آمد و طی یک برنامه رسمی لقب «یادگیری» به بامیان اعلام خواهد شد.
معین سوادآموزی وزارت معارف افزود که امسال اجلاس بزرگسالان در کوریای جنوبی برگزار شده بود و در حاشیهی آن نشست، اعضای دیپارتمنت شبکه جهانی شهرهای یادگیری از مقامهای دولت افغانستان درخواست کردند که یکی از شهرهای خود را برای به دست آوردن این عنوان، نامزد کنند.
حضور و سهمگیری فعالانهی تمامی اقشار جامعه به آموزشهای عمومی (مکاتب و دانشگاهها)، مخصوصاً برنامههای سوادآموزی، اشتراک کهنسالان در کارگاههای سواد آموزشی معارف، گسترش فرهنگ شهری و شهر نشینی، سهمگیری مردم در پاک کاری جادههای داخل شهر، اشتراک در حشرهای عمومی و همچنان سهمگیری مردم در پروسه انتخابات از شاخصههای مهمی است که زمینهی نامزدی شهرها در این شبکه را فراهم میکند.
براساس گفتههای معین سوادآموزی وزارت معارف، بامیان به دلیل امنیت نسبییی که دارد، از ولایتهایی است که این معیارهای یاد شده را دارا میباشد و از نظر وزارت معارف، بهترین گزینه برای نامزدی در این شبکه دانسته شده است.
این مقام بلندپایه وزارت معارف چند روز پیش نیز در سفری به بامیان ابراز امیدواری کرده بود که با اعلام بامیان به عنوان یکی از شهرهای یادگیری، بتوانند زمینهی رشد و توسعه فرهنگ آموزش در کشور و بهویژه در بامیان را بیشتر فراهم کنند.
معین سوادآموزی به روزنامه افغانستانما گفت که گامهای مقدماتی در این زمینه برداشته شده و آمادگیهای لازم از طرف اداره محلی بامیان و شهرداری آن ولایت روی دست گرفته شده است.
آقای رحیمی تأکید کرد که تطبیق موفقانه و موثر کورسهای سواد آموزی یکی از مهمترین شاخصهها برای نامزدی بامیان در این شبکه بوده است.
بامیان در مرکز کشور یکی از ولایتهای آرام است که زمینهی اجرا شدن هرگونه برنامهها فراهم است و هیچ مشکل و مانع امنیتی وجود ندارد که از آن جمله برنامههای سوادآموزی وزارت معارف در چند سال اخیر در بامیان به میزان قابل ملاحظهای به مرحلهی اجرا گذاشته شده است.
در حال حاضر بر بنیاد آمار معینیت سواد آموزی، بیش از ۴۰۰ هزار نفر در سطح کشور مصروف فراگیری دورههای آموزشی در پروگرامهای سوادآموزی وزارت معارف هستند.
مسئولان وزارت معارف گفتهاند که قرار است تا پایان سال جاری خورشیدی، حدود ۳۰۰ هزار نفر دوره آموزشی خود را به پایان رسانیده و سند فراغت به دست آورند.
بر بنیاد گزارشها، پس از برگزاری دومین کنفرانس بینالمللی شهرهای یادگیری در سال ۲۰۱۵ که در مکسیکو برگزار شده بود، سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد تصمیم گرفت تا شبکهای را زیر نام شبکه جهانی «شهرهای یادگیری» برای تشویق شهرهای مختلف جهان به منظور رشد و توسعهی آموزش و همچنان گسترش فرهنگ شهرنشینی، راهاندازی کند.
آن عده از شهرهای جهان که در آن تمامی اقشار، بهویژه کهنسالان به آموزش و پرورش تشویق شدهاند و در این بخش دستآوردهایی نیز داشته باشد، به عنوان یکی از شهرهای یادگیری برگزیده و اعلام میشود.
هدف از ایجاد این شبکه، ارتقای یادگیری دایمی و افزایش سطح آگاهی شهروندان در جهت ایجاد شهرهای یادگیری پایدار از طریق توانمندسازی فردی و اجتماعی، توسعه اقتصادی، پیشرفت فرهنگی و توسعه پایدار گفته شده است.
بامیان از چند سال به این طرف به دلیل داشتههای طبیعی، تاریخی و باستانی مورد توجه برخی از سازمانهای بینالمللی، بهویژه سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد «یونسکو» بوده است.
پیش از این در سال ۲۰۱۵ میلادی بامیان دو عنوان مهم بینالمللی دیگر را نیز به خود اختصاص داده بود که هر کدام آن برای این ولایت در بخشهای گونهگون حایز اهمیت دانسته شده است.
در این سال بامیان به حیث پایتخت فرهنگی اتحادیه همکاریهای منطقهای جنوب آسیا «سارک» برگزیده شد و به تعقیب آن لقب یکی از ۴۷ شهر خلاق جهان را نیز از سوی سازمان علمی، فرهنگی و آموزشی ملل متحد دریافت کرد.
شماری از آگاهان و باشندگان بامیان به این باورند که اعطای این گونه لقبهای جهانی به بامیان، زمینه برای جلب و جذب گردشگران را به  این ولایت بیشتر فراهم میکند و از این طریق بر اقتصاد خانوادههای بامیانی تأثیر خوبی میگذارد.
الیاس طاهری