صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۲۶ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیته مصؤنیت خبرنگاران به خبرنگارانی که در حمله روز پنجشنبه زخمی شده بودند، کمک مالی کرد

کمیته مصؤنیت خبرنگاران به  خبرنگارانی که در حمله روز پنجشنبه زخمی شده بودند، کمک مالی کرد

کمیته مصونیت خبرنگاران افغان به خبرنگارانی که در حادثه تروریستی روز پنجشنبه هفتم جدی مجروح شده بودند، کمک مالی کرد.
سید مشتاق حسینی، خبرنگار صدای افغان که در آن رویداد تروریستی از ناحیه دست و صورت سوخته است، ضمن اظهار خرسندی از این اقدام کمیته مصونیت خبرنگاران افغان به روزنامه افغانستانما گفت که هر چند این مبلغها در برابر هزینههای درمانی بسیار ناچیز است اما این پول به ما دلگرمی میدهد.
کمیته مصونیت خبرنگاران افغان، به خبرنگارانی که در این رویداد تروریستی زخمی شدهاند مبلغ 500 دالر آمریکایی کمک مالی کرد. الیاس ابدالی، خبرنگار در کابل میگوید که کمک نقدی کمیته مصؤنیت خبرنگاران افغان به خبرنگاران مجروح اقدام در خور ستایش است.
آقای ابدالی گفت: "اکثر خبرنگاران کشور با بحران مالی مواجه هستند. در چنین شرایط، خبرنگاران آسیبدیده در حملههای تروریستی توان خرید یک نسخه دارو را هم ندارند."
او افزود، نهادهایی متعددی هم زیر نام حمایت از خبرنگاران فعالیت دارند، اما جز نشر آمار خشونت علیه خبرنگاران، هیچ کاری برای حل مشکلات آنان انجام نمیدهند.
به گفته او، برخی از این نهادها به بهانه کمک و حمایت از خبرنگاران، پولهای هنگفتی را به جیب میزنند.
چندین نهاد حمایت از رسانه و خبرنگار در کشور فعالیت میکنند که این نهادها تنها به انتشار گزارش میزان خشونت علیه خبرنگاران اکتفا میکنند و در چنین شرایطی در کنار خبرنگاران نیستند.
در کنار این نهادها، نهادی تحت عنوان صندوق حمایت مالی از ژورنالیستان نیز ایجاد شده بود که تاکنون فعالیت چشمگیری در عرصه کمک مالی به خبرنگاران نداشته است. پیش از این گزارشهایی نیز منتشر شده بود که هزاران دالر از این صندوق ناپدیده شده است.
گفتنی است که در رویداد تروریستی روز پنجشنبه هفت جدی، یک خبرنگار شهید و چهار خبرنگار دیگر زخمی شدهاند. که وضعیت یک تن آنان وخیم گزارش شده است.