صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت صحت عامه از آلودگی بیش از حد هوای پایتخت هشدار داد

وزارت صحت عامه از آلودگی بیش از حد هوای پایتخت هشدار داد

هوای شهر کابل این شب و روزها تا حد زیادی آلوده است و نگرانیهای باشندگان و حتا مقامهای وزارت صحت عامه را نیز به دنبال داشته است.  این شب و روزها هوا به شدت آلوده است. بهویژه در اوایل صبح و نزدیک شام، میزان آلودگی هوا افزایش مییابد و دود غلیظی، فضای شهر کابل و به خصوص نواحی غرب کابل را میپوشاند. ساکنان شهر کابل به جای گرفتن اکسیجن از هوای پاک، یکسره دود تنفس میکنند. علت این آلودگی وحشتناک و نگرانکننده هوا، سوختاندن انواع پلاستیک و ذغان سنگ برای گرم کردن منازل از سوی خانوادهها گفته شده است که همهساله در فصل زمستان لایهی ضخیمی از دود، فضای پایتخت را به کلی میپوشاند. مقامهای ادارههای ذیربط و اداره محیط زیست نیز تاکنون اقدامات عملی و جدی در این خصوص روی دست نگرفتهاند.
اما وزارت صحت عامه به تازگی اطلاعیهای را منتشر کرده که در آن از آلودگی هوای کابل ابراز نگرانی شده و مسئولان دیپارتمنت ارتقای صحت این وزارت توصیههایی را نیز به باشندگان پایتخت گوشزد کرده است.
در این اطلاعیه که در رسانههای اجتماعی دست به دست میشود آمده است: «وضعیت کیفی هوای کابل به دلیل غلظت بیش از حد مجاز ذرات معلق، در شرایط ناسالم قرار دارد.»
رعایت این موارد به باشندگان پایتخت توصیه شده است: «1- کاهش رفت و آمد و فعالیت افراد داری امراض قلبی ریوی و افراد کهنسال در فضای باز. 2- پرهیز از انجام فعالیتهای شدید سپورتی در فضای باز. 3- عدم استفاده از موترهای شخصی تا حد امکان. 4- عدم انجام هرگونه فعالیت که موجب افزایش آلودگی هوا میشود از قبیل: سوختاندن رابر، پلاستیک و تایر موتر.» دیپارتمنت ارتقای صحت وزارت صحت عامه همچنان از شهریان کابل خواسته که از میوه و سبزیجاتی که در کنار جادهها و در مسیر عبور موترها فروش میشود، استفاده نکنند.  خوردن شیر، ماست، دوغ، مرغ، کاهو، لیمو، پالک، کدو و بادنجان رومی که خاصیت خنثی کنندگی سموم را دارند، توصیه شده است.