صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۲۹ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

یونسیف حدود 48 میلیون دالر به وزارت معارف کمک کرد

یونسیف حدود 48 میلیون دالر به وزارت معارف کمک کرد

دفتر صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد (یونسیف)  حدود 48 میلیون دالر آمریکایی را به خاطر دسترسی کودکان به آموزش باکیفیت، به وزارت معارف کمک کرد.
مسئولان وزارت معارف و یونسیف توافقنامهی این مقدار کمک مالی را دیروز، شنبه 9 جدی، امضا کردند و به گفتهی مقامهای این وزارت قرار است از این کمک در بخش توانمند سازی و انکشاف چندین بخش عمده معارف در جریان سال 2018 تا 2019 میلادی هزینه شود.
بر بنیاد گفتههای سرپرست وزارت معارف، این پول در بخشهای دسترسی کودکان به آموزش در نقاط محروم و دوردست کشور، مساعد کردن محیط مناسب برای آموزش کودکان، توجه خاص به آموزش دختران و فراهم کردن زمنیه آموزش برای آنان و همچنان فراهم کردن زمینه آموزش در حالتهای اضطراری و اصلاح نظام معارف، از سوی یونسیف کمک میشود.
محمدابراهیم شینواری، حین امضای توافقنامهی این کمک به خبرنگاران گفت: «اهداف بخشهای متذکره این کمک عبارت از ترتیب پالیسی و استراتژی، ارتقای ظرفیتها، انکشاف نصاب تعلیمی و دسترسی به آموزش باکیفیت کودکان کشور میباشند.»
سرپرست وزارت معارف افزود که یکی از اهداف دیگر این کمک، آموزش و شامل سازی کودکان خارج از مکتب و گزارش دهی نظارت تعلیمی و انکشاف پالیسی علمی و استراتژی میباشد.
مسئولان وزارت معارف و صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد در حالی این توافقنامه را امضا میکنند که حدود 3.5 میلیون کودک که شمار قابل ملاحظهی آن را دختران تشکیل میدهند، بنا به دلایل مختلف از رفتن به مکاتب در سراسر کشور باز ماندهاند.
مشکلات فرهنگی و ناامنی از علتهایی است که این شمار کودکان و به ویژه دختران از آموزش و پرورش محروم شدهاند که بنا بر گزارشها عدهی زیادی از افراد زیر سن قانونی به دلیل مشکلات اقتصادی و غیره، مشغول انجام دادن کارهای شاقه هستند.
از سویی هم ادیلا خدر نمایندهی یونسیف  هنگام امضای توافقنامه، کمک این موسسه را در جهت تقویت وزارت معارف خواند و افزود که کمک این صندوق در بخشهای مختلف با وزارت معارف ادامه خواهد یافت.
سکتور معارف یکی از جنجالیترین بخش در میان وزارت خانههای کشور است که در گذشته موجودیت فساد اداری گسترده در داخل این اداره، برنامههای این وزارت در بخشهای مختلف را زیر سوال جدی قرار داده است.
چنانچه طی سالهای اخیر پولهای زیادی در این سکتور هزینه شده است؛ اما انتقادهای زیادی مطرح میشود که گویا در مصرف این پولها ضعف مدیریت و فساد وجود داشته که بازدهی چندانی نداشته است.
اما بانو خدر، نمایندهی یونسیف گفت به دلیل اینکه نگرانی هایی از موجودیت فساد اداری در وزارت معارف وجود دارد، آنان برنامهی نظارتی منظم را روی دست دارند تا از تطبیق پلانهای این وزارت در بخشهای مربوط نظارت کنند.