صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۸ میزان ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

10 میگاوات برق وارداتی ازبکستان به غزنی رسید

10 میگاوات برق وارداتی ازبکستان به غزنی رسید

اداره محلی ولایت غزنی اعلام کرده است که کار ساخت و نصب وسایل تخنیکی سب استیشن برق وارداتی ازبکستان در غزنی تکمیل شده و رسماً افتتاح شده است.
دفتر رسانههای ولایت غزنی دیروز، شنبه 9 جدی، با فرستادن خبرنامهای به رسانهها به نقل از عبدالکریم متین والی این ولایت نوشته است این مقدار برق امروز یکشنبه، به برق خانههای مردم غزنی وصل خواهد شد.
آقای متین حین افتتاح شبکه توزیع برق شهر غزنی گفته هماکنون نزدیک به 10 میگاوات برق از کابل به غزنی وصل شده این مقدار برق برای روشنایی خانههای مردم کفایت میکند.
والی غزنی اما گفته که قرار است با وصل شدن برق وارداتی ازبکستان، در مجموع 30 میگاوات برق به ولایت غزنی برسد و از آن در شهرک صنعتی صنایع سبک نیز استفاده خواهد شد.
وی افزوده که 150 میلیون افغانی دیگر نیز برای توسعه و گسترش شبکه برق شهر غزنی اختصاص داده شده که کار عملی آن به زودی آغاز میشود.
در همین حال، ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای گفته است که به منظور بررسی چگونگی پروسه تطبیق سیستم شبکه ملی برق شمال شرق، بعد از ظهر دیروز شنبه 9 جدی، نشستی به ریاست رییس جمهور برگزار شده بود.
محمد گل خلمی، معین انرژی وزارت انرژی و آب در رابطه به سیستم شبکه برق شمال شرق و موانع انتقال برق این شبکه به رییس جمهور معلومات ارائه کرده است.
وی افزوده که هدف تطبیق این پروژه تمدید لین برق 220 کیلوولت از سب استیشن ارغندی کابل الی پل علم ولایت لوگر و سب استیشن گردیز- پکتیا میباشد و کار این پروژه 94 درصد تکمیل شده است.
به نقل از خبرنامهی ریاست جمهوری، آقای غنی گفته است که در دیزاین پروژهها باید دقت صورت گیرد تا تأثیرات منفی آن به حداقل برسد.
رییس جمهوری همچنان گفته که در رابطه به منابع مالی و موضوع استملاک با وزارت مالیه و ادارهی مستقل اراضی، صحبت شود تا مشکلات در خصوص تطبیق سیستم شبکه ملی برق شمال شرق، حل شود.