صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت مالیه: عواید ملی 70 میلیارد افغانی افزایش یافته است

وزارت مالیه: عواید ملی 70 میلیارد افغانی افزایش یافته است

وزارت مالیه اعلام کرد که میزان عواید ملی سال مالی 1396 به 170 میلیارد افغانی رسیده که در مقایسه به دو سال پیشتر آن، حدود 70 میلیارد افغانی افزایش یافته است.
اجمل حمید عبدالرحیمزی، سخنگوی وزارت مالیه دیروز، دوشنبه 11 جدی، در یک کنفرانس خبری ضمن بیان این مطلب گفت که میزان صادرات کشور نیز در سال مالی گذشته به 723 میلیون دالر رسیده؛ در حالیکه در دو سال پیشتر آن این رقم 580 میلیون دالر آمریکایی بوده است.
آقای عبدالرحیمزی افزود که رشد اقتصادی کشور نیز در سال مالی مذکور 2.6 درصد بوده است. به گفتهی وی این رقم برای رشد اقتصادی آینده کشور امیدوار کننده است.
سخنگوی وزارت مالیه که دیروز در مورد نتایج نوزدهمین نشست شورای عالی اقتصاد به خبرنگاران معلومات ارائه میکرد، از افزایش عواید ملی، بیشتر شدن میزان صادارت و رشد اقتصادی کشور در سال مالی 1396 سخن گفت.
در نوزدهمین جلسهی شورای عالی اقتصاد، که روز یکشنبه 10 جدی به ریاست رییسجمهور غنی در ارگ دایر شده بود، طرح وزارت مخابرات برای تعدیل قانون جمعآوری محصول مخابراتی، تحلیل و بررسی زنجیرهی ارزش منرال تالک و گزارش قرارداد به اجاره سپردن فابریکههای سمنت و معادن ذغال سنگ کرکر- دودکش ولایت بغلان، مورد بحث قرار گرفته است.
بر بنیاد گفتههای سخنگوی وزارت مالیه، در جلسه شورای عالی اقتصاد، طرح پیشنهادی تعدیل ماده دهم و فقره دوم ماده یازدهم قانون محصول خدمات مخابراتی مورد تأیید قرار گرفته و همچنان فیصله شده که برای طی مراحل از طریق کمیتهی قوانین، به نشست کابینه ارائه گردد.
در این جلسه همچنان فیصله شده است تا سرمایهگذاران در بخش استخراج و گردآوری «منرال تالک» تشویق شوند و اسناد آنان پس از ارزیابی به داوطلبی گذاشته شود.
رییسجمهور غنی در این نشست گفته است که امنیت پروژه های اقتصادی در سال ۱۳۹۷ جزء پلان امنیتی است و «تالک» از جملهی معادن با ارزش شمرده میشود که باید از قطار معادن کوچک بیرون شود. آقای غنی همچنان گفته است ضرورت به یک بررسی است تا واضح شود که در دیگر ولایتهای کشور به چه پیمانه تالک وجود دارد و چگونه استخراج شود.
وی افزوده یک گروپ حقوقی در این خصوص کار کند، تا معیارهای حقوقی و مسئولیتها در این رابطه درنظر گرفته شود.
تالک، يک نوع مادهای است که در بخش ساخت رنگها، بخشهاى طبی، تصفیه آب، صیقل دهی ذرات برنج و جو، جلای کفش و ... از آن کار گرفته میشود.