صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

یکشنبه ۳۰ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزیر انرژی و آب از سوی نمایندگان مجلس ابقا شد

وزیر انرژی و آب از سوی نمایندگان مجلس ابقا شد

مجلس نمایندگان، علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب را به دلیل استخدامهای غیر قانونی، مصرف کم بودجه انکشافی و فسخ کردن قرارداد ساخت سه بند برق (مچلغو، پاشدان و المار) و فساد استیضاح کرد اما در نتیجه رد صلاحیت نشد و دوباره در سمت خود باقی ماند.
در جلسه دیروز مجلس نمایندگان 166 نماینده رای خود را استفاده کرد که 32 تن رای عدم صلاحیت، 124 تن رای تایید، 6 تن رای باطل و یک تن دیگر رای سفید داده بود.
کمال ناصر اصولی، از اعضای مجلس نمایندگان در جلسه روز دوشنبه 11 جدی، در پیوند به استیضاح وزیر انرژی و آب گفت که بحث نارضایتی تنها مربوط به نمایندگان نمیشود بلکه اداره عالی تفتیش نیز از کارکرد آقای عثمانی ناراضی است.
آقای اصولی همچنین افزود که وزیر انرژی و اب در مدت کاریش حدود 2.5 میلیون افغانی فقط کریدیت سلام استفاده کرده و میلیونها افغانی به اموال ملت صدمه زده است.
جعفر مهدوی، دیگر نماینده منتقد از وزیر، نیز گفت که وی نزدیک به 120 تن را با معاشهای بالای 50 هزار افغانی تا 7 هزار دالر که اکثر آن از یک ولایت است، استخدام کرده است.
آقای مهدوی اضافه کرد که بیشتر از 60 درصد کسانی که استخدام شدهاند سند تحصیلی زیر لیسانس دارند و معاشهای بسیار بالا.
علی احمد عثمانی وزیر انرژی و آب اکثر پرسشهای مطرح شده را بی اساس خواند و گفت که هیچگونه فسادی نکرده و از کسی نیز ترسی ندارد.
آقای عثمانی در ادامه کمال ناصر اصولی را خطاب قرار داد و گفت که بارها موقع اعلام پروژه ها مرا تحت فشار قرار میداد اکنون میدانم که دیگر این کار نمیکند چون میداند من تحت فشار قرار نمیگیرم.
او در ادامه علاوه کرد که در استخدامهایش همواره تلاش کرده که تحصیلکردگان را مد نظر بگیرد و کسانی که استخدام شدهاند از تمامی اقوام کشور است.
وزیر انرژی و آب همچنین در مورد استخدام بیش از حد مشاور با معاش بالا گفت که این وزارت 10 مشاور بیشتر ندارد که سه تن آنان در امور کاری شخص خودم و هفت تن دیگر برای وزارت فعالیت میکنند.  بعد از سخنان وزیر انرژی و آب شماری دیگر از نمایندگان دلیل استیضاح آقای عثمانی را سیاسی و مطابق خواست مافیایی اقتصادی و غیر مسئولانه خواندند.
شکیبا هاشمی عضو مجلس که مخالف اسیضاح وزیر انرژی و آب بود، گفت که هیچ عضو شورا نباید زیر بار فشارهای سیاسی و مافیایی قرار بگیرد و منافع ملی را پایمال کند.
بعد از ختم نتیجه استیضاح، نذیر احمدزی نایب دوم مجلس گفت که نمایندگان باید بر اساس منافع ملی تصمیم بگیرند و از دامن زدن به مسایل قومی و زبانی خودداری کنند.
او همچنین گفت که به هیچ کس اجازه نمیدهیم که در خانه ملت بحث قومی و زبانی راه بیندازد.