صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

انتقاد معاون رئیس جمهور از تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان

انتقاد معاون رئیس جمهور از تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان

افغانستانما: سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری از تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان از سوی مجلس نمایندگان انتقاد کرده است.
آقای دانش دیروز، دوشنبه 18 جدی، در جلسه کمیته جندر و امور زنان کابینه گفت که تصویب نشدن قانون منع خشونت علیه زنان در مجلس نمایندگان و رای ندادن نمایندگان به یک زن به عنوان عضو ستره محکمه و یک زن دیگر به عنوان عضو کابینه، نشان روشن از عدم توجه به جایگاه زنان در رهبری ادارات دولتی است.
معاون رئیس جمهور همچنین از عملکرد وزارت امور زنان انتقاد کرده و گفت: «که انتظار ما از وزارت امور زنان به عنوان یک نهاد مسؤل این است که به منظور بهبود زندگی زنان در عرصه های مختلف و به خصوص مشارکت زنان و همچنین تطبیق پلان کاری ملی برای زنان، تدابیر دقیق و سنجیده شده را روی دست گرفته و درهمکاری و هماهنگی با دیگر ادارات و نهاد های مسؤل، در راستای توسعه حقوق انسانی زنان بیش از پیش تلاش کند.»
آقای دانش گفت که با توجه به وضعیت موجود و اهمیت نقش زنان به عنوان یک کتله بزرگ اجتماعی، پس از این کم کاری و احیانا کوتاهی های ادارات دولتی در پیوند به مسایل مربوط به امور زنان به خصوص مکلفیت های قانونی ادارات، در کمیته جندر و امور زنان کابینه بررسی خواهد شد.
معاون رئیس جمهور همچنین در مورد خشونت علیه زنان گفت که آمارهای ارائه شده نشان میدهد که خشونت علیه زنان نه تنها کاهش نیافته بلکه در مواردی افزایش نیز یافته است.
طرح قانون منع خشونت علیه زنان چندین سال است که در مجلس نمایندگان است اما نمایندگان مجلس هنوز روی آن بحث نکردهاند و آن را به تصویب نرسانده‌‎اند.
با وجود اینکه رهبران حکومت همواره وعده کردهاند که از زنان حمایت میکنند و تلاش میکنند که خشونت علیه زنان کاهش یابد، اما آمارهای که از سوی نهادهای مدافع حقوق زنان و نهادهای حقوق بشری منتشر شده، افزایش خشونت علیه زنان را در کشور نشان میدهد.