صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

پنجشنبه ۴ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس جمهور به فارغان اکادمی پولیس: به هرکدام شما اعتماد دارم

رئیس جمهور به فارغان اکادمی پولیس: به هرکدام شما اعتماد دارم

رئيس جمهور غني در مراسم فراغت شماري از دانشجويان اکادمي پوليس، آنان را مخاطب قرار داد و گفت که رئيس جمهور شما مصئونيت خود را به کدام قوم، قبيله و يا حزب تسليم نميکند؛ بلکه به قواي امنيتي و دفاعي کشور ميسپارد و از اين لحاظ بالاي هر کدام شما اعتبار دارد.
وزارت امور داخله مراسم فراغت 446 تن از دانشجويان اکادمي پوليس را ديروز سه شنبه 19 جدي، برگزار کرد. در اين مراسم، رئيس جمهور غني و شماري از مقامهاي دولتي شرکت کرده بودند. آقاي غني در سخنرانياش، فارغان اکادمي پوليس را «فرزندان صديق و مسئول آينده» کشور خطاب کرد و گفت که بالاي پوليس هر شهروند بايد اعتبار داشته باشد و اطمنان يابند که نيروهاي امنيتي از جان و مال آنان حفاظت ميکنند.
رئيس جمهور غني گفت که هدف دولت، ايجاد ثبات پايدار از راه حاکميت قانون است و  ثبات در کشور با گلوله تامين نميشود؛ بلکه از اعتماد بالاي پوليس به ميان ميآيد. او افزود که از برنامه اصلاحي وزارت امور داخله به طور قاطع حمايت ميکند. به باور رئيس جمهور غني، ساختارهايي که از گذشتهها تا کنون باقي ماندهاند، مشکلساز شده اند و بايد اين ساختارها بشکند.
آقاي غني با اشاره به حاکميت قانون گفت که برنامههاي اصلاحي که به وجود ميآيد به خاطر منافع ملي است و برخورد سليقهاي نيست. او تاکيد کرد: «تعهد ما اين است که قواي امنيتي و دفاعي ما تنها مرجع استعمال قوه باشد.» بهگفته رئيس جمهور، افزايش در قواي هوايي و نيروهاي کوماندو، زمينه تفنيذ قانون در کشور را فراهم ميکند.
همچنين، او به وزارت امور داخله هدايت داد تا پس از اين، قانون امور ذاتي افسران را تطبيق کند و تمام امور ذاتي افسران جوان، افسران بلند رتبه و عالي رتبه، تعيينات و تبديليها، اجراآت و ترفيعات مطابق با اين قانون صورت گيرد.
در همين حال وزير امور داخله در اين مراسم گفت که  اين وزارت در مسير متفاوتي در حرکت است و تغييرات زيادي به وجود خواهد آمد. او افزود که وزارت امور داخله يک استراتژي جامع را به زودي براي چهار سال تدوين خواهند کرد. به گفته او، اين استراتژي با در نظر داشت دو محور اساسي که شامل انکشاف پوليس و اصلاحات ساختاري و نظام سازي ميباشد، طرح ريزي شده است.
ويس احمد برمک وزير امور داخله همچنين بر تساوي جنسيتي در اين وزارت تاکيد کرد و گفت که در تقرريهاي اخير از جمله 45 کارمند، 15 تن آنان از طبقه اناث تقرر يافته اند. او وعده کرد که براي زنان در اين وزارت فرصتهاي کاري بيشتري فراهم خواهد شد.
در اين مراسم براساس فرمان رئيس جمهور، مدال عالي دولتي غازي ميربچهخان به سه تن از فارغان ممتاز اکادمي پوليس به نامهاي نصيراحمد، عبدالرحيم و فهيم توزيع شد.