صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت زراعت: مقدار جنگل‌های کشور به 305 هزار جریب رسید

وزارت زراعت: مقدار جنگل‌های کشور به 305 هزار جریب رسید

وزارت زراعت، آبیاری و مالداری اعلام کرده است که با تلاشهای این وزارت، در سال ۱۳۹۶ خورشیدی، 5.3 هزار جریب زمین دیگر به جنگلهای کشور اضافه شده که مجموعه جنگلهای کشور به ۳۰۴ هزار و ۳۸۵ جریب زمین رسید.
این وزارت روز سهشنبه 19 جدی، با نشر خبرنامهای گفته است که در پایان سال مالی ۱۳۹۵ خورشیدی، جنگلهای کشور ۲۹۹ هزار و ۳۵۰ جریب بود.
وزارت زراعت در خبرنامهاش نوشته است که این جنگلها را با آبیاری، جلوگیری از تخریب سیلاب و مانع شدن از فروریختن خاکهای مناطق جنگلی، ساخت بندهای کنترلی احیا کرده است.
وزارت زراعت و مالداری همچنین اعلام کرده است که برای احیای جنگلهای از بین رفته، یک هزار بند کنترلی را برای حفاظت از خاکهای جنگلی در ولایتهای کنر، بادغیس، هرات، بلخ، بدخشان، لوگر، غزنی و بامیان ساخته است.
در خبرنامه نوشته شده که از دیگر برنامههای وزارت زراعت برای سبزسازی و پرورش درختان بیمیوه، غرس ۳.۴ میلیون نهال، در ۳۱ ولایت است. به نقل از خبرنامه، در جریان سال ۱۳۹۶ خورشیدی، شمار ساحات حفاظت شدهی کشور از ۳ ساحه به ۵ ساحه افزایش یافته است.
همچنان این وزارت میزان زمینهای چراگاه را از هفت هزار و ۵۱۵ جریب به ۹هزار و ۱۱۵ جریب زمین افزایش داده است که این افزایش با احیای بذرپاشی و نگهبانی این ساحهها صورت گرفته است.
وزارت زراعت در خبرنامهاش همچنین آورده است که یک هزار و ۶۰۰ جریب زمین چراگاه، دارای گیاهان دارویی و نیز دارای ریگهای روان را در ولایتهای هرات، فراه، غور، غزنی، بدخشان، بغلان، سمنگان، جوزجان و فاریاب تثبیت و احیا کرده است.
ساخت 20 فارم پرورش ماهی
وزارت زراعت، آبیاری و مالداری گفته است که به منظور افزایش پرورش ماهی در کشور و رفتن به سوی خودکفایی در زمینهی گوشت ماهی، ۲۰ فارم ماهیپروری و دو فارم تولید چوچهی ماهی را در ولایتهای ننگرهار و بلخ تکمیل کرده و بهرهبرداری از این فارمها آغاز شده است.
فعالیت فارمهایی که چوچههای ماهی تولید میکنند، نیز به گسترش نسل ماهیهای گوناگون فارمی و توسعهی شمار فارمهای ماهیپروری همکاری میکند.
برنامهی ملی باغداری و مالداری وزارت زراعت، برای هر فارم پرورش ماهی که در ولایتهای ننگرهار و بلخ ایجاد کرده، ۵۰۰ هزار افغانی هزینه کرده است؛ از این میان۱۰ درصد آن را ماهیپروران و بقیه را وزارت زراعت پرداخته است.
وزارت زراعت میگوید که هدف از ایجاد فارمهای ماهیپروری، افزایش محصولات، تأمین مصونیت غذایی و در آینده، خودکفایی و جلوگیری از واردات ماهی است.
به نقل از خبرنامهی وزارت زراعت، این فارمها در شش ماه، ۲۰ هزار کیلو گوشت ماهی تولید میکنند که ۱۰ درصد آن به جمع ضایعات تخمین زده میشود. از آنجایی که ارزش هر کیلو گوشت ماهی در بازارهای افغانستان کموبیش ۲۰۰ افغانی است، تولیدات یک سالهی این فارمها ۱۸ هزار کیلو گوشت خواهد بود که جمعاً درآمد آن سه میلیون و ۶۰۰ هزار افغانی در سال میشود.
دفتر والی غزنی نیز با نشر خبرنامهای گفته است که 27 باب ذخیرهگاه کچالو و پیاز را در این ولایت به بهره برداری سپرده است.
عبدالکریم متین، والی غزنی هنگام بهره برداری این ذخیرهگاهها گفت: 10 درصد هزینه ساخت این ذخیرهگاهها توسط کشاورزان و بقیه آن توسط ریاست زراعت به کمک پروژه CCCSP پرداخت شده است.
دفتر والی غزنی در خبرنامهاش نوشته است که ساخت هر ذخیرهگاه، 224 هزار افغانی هزینه داشته که مجموع این ذخیرهگاهها بیش از شش میلیون افغانی را در بر گرفته است.
پیش از این کشاورزان به دلیل اینکه قادر نبودن محصولات خود را نگهداری کنند، محصول خودشان را به پاکستان با بهای ناچیز صادر میکردند. پاکستان نیز در موقع نیاز، دوباره محصولات خریداری شده را به کشور صادر میکرد که این اقدام وزارت زراعت می تواند از خروج ارز و افزایش قیمت محصول جلوگیری کند.