صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

وزارت انکشاف دهات بیش از 33 میلیون افغانی به اتحادیه‌های قرضه و پس‌انداز کمک کرد

وزارت انکشاف دهات بیش از 33 میلیون افغانی به اتحادیه‌های قرضه و پس‌انداز کمک کرد

وزارت احیا و انکشاف دهات اعلام کرده که این وزارت در چارچوب برنامهی ملی انکشاف صنایع روستایی، به 108 اتحادیهی قرضه و پسانداز روستایی مبلغ ۳۳ میلیون و ۵۰۰ هزار افغانی کمک نقدی توزیع کرده است.
این کمک دیروز،  چهارشنبه20 جدی، از طریق برنامه ملی صنایع روستایی این وزارت طی یک کنفرانس خبری در حضور نمایندههای اتحادیههای قرضه و پسانداز روستایی، توزیع شده است.
دفتر رسانههای وزارت احیا و انکشاف دهات با فرستادن خبرنامهای به رسانهها نوشته که این اتحادیهها از ولایتهای ننگرهار، پروان، بامیان، بلخ و هرات میباشند. به اساس اعلامیه، از این کمکها به هر اتحادیه به طور میانگین مبلغ ۳۱۰ هزار و ۱۸۵ افغانی توزیع شده است.
اعلامیه به نقل از معراجالدین شمس معین مالی و اداری وزارت احیا و انکشاف نگاشته است: هدف از این مساعدت افزایش پول پساندازی اتحادیههای قرضه و پسانداز روستایی، آسانسازی دسترسی روستاییان به منابع مالی و تشویق هرچه بیشتر متشبثان روستایی برای استفاده از منابع برای رشد و تقویت فعالیتهای اقتصادی و تولیدی در روستاها است.
در این اعلامیه همچنا آمده است که برنامهی ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، از آغاز کارش تا به اکنون، مبلغ ۱۱۵ میلیون افغانی به ۲۹۶ اتحادیهی قرضه و پسانداز روستایی کمک کرده است.
بر بنیاد اعلامیه، در قالب این کمکها برای ۳ هزار و ۲۸۵ زن و مرد روستایی به گونهی مستقیم و برای ۹ هزار و ۸۵۷ روستایی دیگر به گونهی غیرمستقیم شغل ایجاد شده است.
همچنان گفته شده این کمکها در افزایش تولیدات داخلی، بازاریابی برای محصولات روستایی و تأمین روابط تجارتی میان متشبثان شهری و روستایی نیز نقش مهمی داشته است.
گفتنی است برنامهی ملی انکشاف صنایع روستایی وزارت احیا و انکشاف دهات، در سال ۲۰۱۰ میلادی به هدف رشد اقتصاد روستایی، تقویت تشبثات محلی، افزایش عواید و ایجاد شغل برای زنان و مردان روستایی ایجاد شده بود که در حال حاضر ۶۹۴ روستای ۲۴ ولسوالیِ ولایتهای ننگرهار، پروان، بامیان، بلخ و هرات را تحت پوشش خود دارد.