صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رییس‌جمهور: برای محو کامل پولیو تدابیر ویژه اتخاذ شود

رییس‌جمهور: برای محو کامل پولیو تدابیر ویژه اتخاذ شود

رییسجمهور غنی بر از بین بردن کامل پولیو در کشور تأکید کرده و به ادارههای مسئول دستور داده است که ضمن روی دست گرفتن تدابیر ویژه، در این راستا از تمامی امکانات و تجهیزات دست داشتهی خود کار گیرند. ریاست جمهوری با نشر خبرنامهای گفته است که آقای غنی بهمنظور تطبیق مؤثر و تسریع روند برنامه محو پولیو به مسئولان مربوطه بهویژه ادارۀ مستقل ارگانهای محلی هدایت داده تا در هماهنگی با مقامهای محلی، اقدامات جدی و عاجل را رویدست بگیرند.
براساس خبرنامه ارگ، رییسجمهور غنی پیش از چاشت دیروز چهارشنبه 20 جدی، به گزارش پیشرفتها و چالشها در تطبیق برنامهی پولیو در کشور گوش داده است.
در اعلامیه آمده است که مسئولان وزارت صحت عامه و نهادهای مربوط گزارش کامل را پیرامون ابعاد تطبیق برنامهی محو پولیو در ولایتهای مختلف کشور ارائه کرده و پیشنهادات و مشکلات را در این زمینه نیز با رییسجمهوری در میان گذاشتهاند.
رییسجمهوری پس از شنیدن گزارش نهادهای مربوطه گفته که مشکلات در این راستا باید شناسایی شوند و بالای تمام موقعیتهای دوردست، تمرکز صورت گیرد.
گفتنی است 11 روز پیش یعنی در آخرین روز سال ۲۰۱۷ میلادی نیز یک واقعهی جدید پولیو در کشور ثبت شد که شمار مجموعی واقعات این بیماری به ۱۳ مورد رسید.
این واقعهی پولیو در ولسوالی شاه ولیکوت قندهار ثبت شده و پیش از این نیز چهار واقعهی این بیماری در ولسوالی یاد شده ثبت شده بود.
در سال 2017 میلادی، شش واقعۀ پولیو در ولایت قندهار، دو واقعه در هلمند، سه واقعه در ننگرهار و یک واقعهی دیگر در ولایت کندز ثبت شده است.