صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۰ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف به پنج سال زندان محکوم شد

معین وزارت ارشاد، حج و اوقاف به پنج سال زندان محکوم شد

مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، داعی الحق عابد معین اداری وزارت ارشاد، حج و اوقاف، آصف مهمند عضو شورای ولایتی بلخ  و رئیس حج و اوقاف کابل را به زندان محکوم کرده است.
جمشید رسولی، سخنگوی لوی سارنوالی به  رسانهها گفته است که محاکمه ابتدایی این افراد دیروز، چهارشنبه 20 جدی، در مرکز عدلی وقضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، برگزار شده است.
آقای رسولی افزوده در این محکمه، داعی الحق عابد و آصف مهمند به پنج سال و دو ماه و عبدالرحمان احمد زی رئیس حج و اوقاف ولایت کابل به سه سال حبس تنفیذی محکوم شده است.
سخنگوی لوی سارنوالی گفته که جرایم آنها "تزویر اسناد، استفاده از اسناد تزویری و سوءاستفاده از صلاحیت" اعلام شده است.
همچنین یک مقام مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری به بیبیسی گفته است که قاضی این پرونده اسناد موثقی به دست داشت که این افراد امضای اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالرشید دوستم معاون اول رئیس جمهور را جعل کرده بودند تا براساس آن بیش از هفت هزار مترمربع زمین در ولایت بلخ در اختیار آقای مهمند قرار گیرد.
هیچکدام از این افراد تا کنون بازداشت نشدهاند و عملا به کارهای دولتی خود ادامه میدهند. اما مقامات مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری گفتهاند که این مقامات پس از صدور حکم حبس تنفیذی، دیگر مقام دولتی نیستند و باید زندانی شوند.
این حکم نهایی نیست و این افراد میتوانند استیناف خواهی کنند. بر اساس گزارشها، آقای عابد و مهمند در جلسه محکمه حضور نداشتهاند و موکلان آنها از آنها دفاع کردهاند و آقای احمدزی در محکمه حضور داشته است.
این در حالی است که سه روز پیش نیز مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، دو معین سابق وزارت داخله را به جرم فساد اداری و سوء استفاده از صلاحیت به 36 و 18 ماه زندان محکوم کرد.
مرکز عدلی و قضایی مبارزه با جرایم سنگین فساد اداری، مسئولیت بررسی پروندههای بزرگ فساد اداری دارد که شامل مقامات بلند رتبه دولتی نیز میشود.