صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۴ قوس ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

75 عضو حزب اسلامی از زندان پل‌چرخی آزاد شدند

75 عضو حزب اسلامی از زندان پل‌چرخی آزاد شدند

بر اساس توافقنامهی صلح حکومت با حزب اسلامی گلبدین حکمتیار، 75 عضو این حزب که تا 20 سال محکوم به زندان بودند، از زندان پلچرخی کابل آزاد شدند. شاه میر امیرپور رییس زندانها و محاکم وزارت امور داخله روز پنجشنبه 21 جدی، در مراسمی که به مناسب آزادی این شمار زندانیان حزب اسلامی برگزار شده بود گفت، این 75 نفر براساس فرمان رییسجمهور غنی آزاد شدهاند.
به گفتهی آقای امیرپور، این زندانیان به جرم اقدام علیه امنیت داخلی و خارجی از طرف محکمه به زندان محکوم شده بودند. او تأکید کرد که هیچکدام از افراد آزاد شده ، محکوم به جرایم جنایی نبودهاند.
پیش از این برخی گزارشها و نگرانیهایی وجود داشت که یک تعداد این زندانیان با گروه داعش ارتباط دارند؛ اما رییس زندانها و محاکم وزارت امور داخله این ادعا را رد کرد. او افزود که بررسیها نشان میدهد که همه آزاد شدهها عضو حزب اسلامی هستند.
کمیسیون توافقنامهی صلح دولت و حزب اسلامی گفته که بر بنیاد توافقنامهی امضا شده میان حکومت و این حزب، زندانیان در چندین مرحله آزاد میشوند.
عبدالحی فقیری، نماینده حزب اسلامی، این افراد را «زندانیان سیاسی» خواند و همچنان تأکید کرد که زندانیان سیاسی مجرم نیستند. به گفتهی او زندانی سیاسی کسی است که گاهی در زندان، گاهی وزیر و گاهی هم رییسجمهور هستند.
این نمایندهی حزب اسلامی گفت در حال حاضر 2500 تا 3000 نفر از اعضای حزب اسلامی در زندانهای کشور به سر میبرند.
به گفتهی آقای فقیری قرار بود در این مرحله بیشتر از 200 نفر رها شوند؛ اما پس از بررسی پروندههای آنها تنها 75 نفر در این دور رها شدند. او تأکید کرد که در رهایی زندانیان هیچ مشکلی وجود ندارد؛ بلکه فقط طی مراحل اداری این روند را کند کرده است.
گفتنی است نخستین دور آزادسازی زندانیان حزب اسلامی در ماه ثور سال جاری خورشیدی انجام شد که 55 نفر از اعضای حزب اسلامی از زندان رها شدند. تا کنون 145 عضو حزب اسلامی در سه مرحله از زندانهای کشور آزاد شدهاند.
از امضای توافقنامه میان حزب اسلامی به رهبری گلبدین حکمتیار با دولت بیشتر از یک سال میگذرد. یکی از مادههای این توافقنامه آزادی حدود 3 هزار عضو حزب اسلامی از زندانها است.