صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان طرح قانون شورای عالی طبی را با اکثریت آرا تصویب کرد

مجلس نمایندگان طرح قانون شورای عالی طبی را با اکثریت آرا تصویب کرد

مجلس نمایندگان قانون شورای عالی طبی را با اکثریت آرای نمایندگان حاضر تصویب کرد. از 124 نمایندهای که در جلسه حضور داشتند، تنها 8 تن به این قانون رای تایید ندادند.
صالح محمد سلجوقی، عضو کمیسیون صحت مجلس نمایندگان، روز شنبه 23 جدی، پیش از تصویب قانون به نمایندگان گفت که این قانون برای بهبود نظام طبی کشور بسیار مفید است و از آنان خواست که این قانون را تایید کنند.
آقای سلجوقی همچنین در مورد این قانون گفت که بر اساس این قانون شورای عالی طبی از حقوق طبیبان و اعتبار دهی به اسناد طبیان کمک میکند.  او تصریح کرد که روی این قانون 14 مادهای، هفت سال کار شده و با تصویب آن، شورای عالی طبی به عنوان یک واحد اداری ایجاد خواهد شد.
اما برخی از نمایندگان مجلس با این قانون مخالف بودند و آن را مغایر با قانون اساسی و برخی از قوانین نافذه¬ی کشور عنوان میکردند.
نعمت الله غفاری، عضو مجلس که مخالف تایید این قانون بود، گفت که ایجاد این شورا باعث تداخل وظیفهای بین وزارت تحصیلات عالی، وزارت صحت و شورا میشود.
آقای غفاری همچنین اضافه کرد، شورای عالی طبی به عنوان یک واحد اداری مستقل به مجلس پاسخگو نخواهد بود و این امر صلاحیت نظارتی مجلس را نیز زیر سئوال می برد.
غلامحسین ناصری دیگر عضو مجلس نیز ایجاد این شورا را فسادزا خواند و از نمایندگان خواست که به رد این قانون رای بدهند.
حدود ده روز پیش، وزیر صحت عامه در مجلس از نمایندگان خواسته بود که این قانون را تایید کنند. او گفته بود که شورا توانایی این را دارد که به خودکفایی از نظر بودجه برسد.
نمایندگان مخالف ایجاد شورا نیز با اشاره به این گفته وزیر صحت، گفتند که تنها راه درآمد شورا میتواند تایید اسناد تحصیلی داکتران باشد که این امر فسادزا خواهد بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری در اوایل ماه میزان این شورا را ایجاد کرده بود و گفته بود که داکتران باید بر اساس گواهینامههایشان، داکتر خوانده شوند و تمرکز شورای عالی طبی افغانستان نیز بالای تثبیت سویه داکتران باشد. این شورا همچنین وظیفه دارد که بین شهروندان و داکتران رابطه مستحکم با تغییر در کیفیت کار ایجاد کند.
اکنون با تایید قانون این شورا باید منتظر ماند و دید که وضعیت کیفی خدمات درمانی در کشور نیز تغییر میکند یا خیر؟