صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

نقشۀ راه سکتور معادن مورد تایید قرار گرفت

نقشۀ راه سکتور معادن مورد تایید قرار گرفت

شورای عالی اقتصادی کشور نقش راه سکتور معادن را تایید کرده است. بر اساس خبرنامه دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری، جلسه این شورا دیروز، دوشنبه 25 جدی، در ارگ ریاست جمهوری دایر شده است.
در این جلسه،  معین پالیسی وزارت معادن و پترولیم در رابطه به نقشۀ راه سکتور معادن به اشتراک کنندگان معلومات داده و گفته که در این سند مرور اجمالی بالای منابع طبیعی افغانستان شده و همچنان، محدودیت ها فراروی سکتور معادن بازنگری گردیده است.
بر اساس خبرنامه ارگ ریاست جمهوری، وی افزوده که نقشۀ راه مذکور، تغییرات در عرصه های ترانسپورت، انرژی برق، زمین و آب، حاکمیت قانون، امنیت، تدارکات، مسایل باقیمانده از گذشته، مشارکت اجتماعی، موضوعات مرتبط به محیط زیست، سیستم های مدیریت دانش و معلومات، قوای بشری و چارچوب حقوق را در بر می گیرد.
موصوف گفت که اصلاحات لازم در وزارت معادن و پترولیم برای پیشبرد سکتور منرال های افغانستان و ایجاد بازارهای صنعتی و منطقوی مهم است.
وی پیشنهادات کوتاه مدت، میان مدت و درازمدت خویش را در چارچوب نقشۀ راه سکتور معادن در پنج بخش، از جمله اولویت بندی منرال ها و فعالیت های معدن کاری در ساحات مورد نظر، تطبیق اصلاحات بنیادی در این وزارت، اصلاحات در پروسه داوطلبی، حصول اطمینان از عرضه خدمات برای اجتماع، حصول اطمینان از اینکه عواید بخش معادن در زمینه ثبات اقتصاد کلان مالی ممد واقع شود، مطرح کرد.
رئیس جمهور غنی در این مورد گفته است که باید معلومات کافی در بارۀ ذخایر کشور داشته باشیم، زیرا جیولوجی ما پیچیده است و در نقاط مختلف کشور، ذخایر گوناگون وجود دارد. او افزود که ما به سرمایه گذاری در خصوص دانش معادن ضرورت داریم.
رئیس جمهور  تاکید کرده که هدف اساسی ما انکشاف معادن بوده و ۲۴ قرارداد آماده است و ما باید روی آن کار کنیم تا با اجرایی شدن آن، فرصت های شغلی نیز فراهم گردد.
آقای غنی بر شفافیت در قراردادها تاکید کرده گفت که این قراردادها بر اساس داوطلبی ها صورت گیرد و بعد از طی مراحل، در جلسات تدارکات ملی و شورای عالی اقتصاد به بحث گرفته شود.
او گفت که روی نقشۀ راه سکتور معادن باید تمرکز صورت گیرد که در کدام بخش های معادن کشور، صادرات را انجام داده می توانیم.
رئیس جمهور همچنین گفته که سرمایهگذاری در بخش معادن توسط سکتور خصوصی صورت گیرد و دولت فرصت های سرمایهگذاری را در این زمینه، مساعد مینماید.
اعضای این جلسه بعد از بحث و تبادل نظر در این مورد، نقشه راه سکتور معادن کشور را تایید کردند.
سکتور معادن یکی از مهترین سکتورها در کشور است و در گذشته همواره گزارشهای از فساد گسترده در این سکتور نشر شده است. مقامات حکومت تاکید کردهاند که با فساد و قاچاق معادن کشور مبارزه جدی می کنند.