صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۲۹ اسد ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

سازمان ملل خواستار کمـک 430 میلیون دالـر به نیازمندان افغانستان شد

سازمان ملل خواستار کمـک 430 میلیون دالـر به نیازمندان افغانستان شد

دفتر همآهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد «اوچا»، شماری از نهادهای امداد رسان بینالمللی و حکومت جهت کمک به نیازمندان و آسیب دیدگان کشور، فراخوان کمک 430 میلیون دالری برای سال 2018 تا 2021 را اعلام کرد. داکتر عبدالله رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی دیروز دوشنبه 25 جدی، هنگام اعلام فرخوان این کمک در کابل گفت، فراخوان این کمک برای رسیدگی به 2.8 میلیون شهروند نیازمند داده شده است.
رییس اجرائیه افزود در سال گذشته ۴۰۰ هزار شهروند از مناطق اصلی شان بیجا شدهاند و ۷۰۰ هزار تن دیگر از کشورهای مختلف به کشورشان برگشتهاند. به گفتهی او در نتیجه کمکهای بشری، از بسیاری آسیبها جلوگیری شده و بدون تخصیص این کمکها شاید هزاران نفر جانهای شان را از دست میدادند. به گفتهی وی افغانستان هنوز هم کشوری در حال جنگ است و به کمکهای بشری نیز نیازمند میباشد.
آقای عبدالله تأکید کرد حکومت افغانستان به قوانین و اصول حقوق بشری احترام میگذارد و به آن پایبند است. به باور وی جنگ، فقر، بیکاری و حوادث طبیعی در کشور سبب شده است که یک بار دیگر این کمک را فراخوان بدهند.
رییس اجرائیه به کمکهای سال گذشتهی جامعه جهانی نیز اشاره کرد. او در حالی که نمایندگان سازمانها و موسسات بینالمللی، سفیران کشورهای مختلف و مسئولان ادارههای دولتی نیز حضور داشتند، افزود که از مجموع ۴۱۰ میلیون دالر کمک تعهد شده در سال گذشته، مبلغ ۳۱۷ میلیون دالر آن در نتیجه سعی و تلاشهای نهادهای مربوطه به مرحله اجرا گذاشته شده است.
توبی لینزر رییس دفتر همآهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد نیز در محفل فراخوان این کمک گفت، این کمکها آن عده افغانهایی را تحت پوشش قرار خواهد داد که قربانی جنگ و حوادث طبیعی شدهاند. وی از دونرهای مختلف جهانی خواست که در کنار 2.8 میلیون مردم نیازمندی بایستند که زندگی شان به دلیل جنگها و رویدادهای طبیعی با سختی و مشکلات مواجه شده است. این استراتژی که برای کمکرسانی به نیازمندان و آسیب دیدگان است، «طرح پاسخگویی بشری» نام نهاده شده و قرار است ۱۵۰ موسسه جهانی و دفاتر سازمان ملل متحد آن را در مناطقی که دسترسی دارند، عملی کنند.
توبی لینزر مسئول امور بشری ملل متحد در افغانستان، از تدوین استراتژی تازه از سوی این نهاد به همکاری ۱۵۰ موسسه خارجی و مسئولان حکومت افغانسان برای تنظیم کمکهای بشری خبر داده و از مخالفان مسلح خواست که اجازه دهند کمکهای بشری به مناطق دور دست نیز توزیع شود.
بر اساس این استراتژی دفتر هماهنگی کمکهای بشری سازمان ملل متحد، وجوه مالی ۴۳۰ میلیون دالری، ۱.۵ میلیون بیجاشدهی داخلی، ۴۰۰ هزار افغان متأثر از جنگ، ۴۰۰ هزار مهاجر برگشت کننده و ۲۰۰هزار شهروندی را که از حوادث طبیعی در افغانستان آسیب دیدهاند، تحت پوشش برنامههای کمکهای بشری قرار خواهد داد.  بر بنیاد آمار ارائه شده از سوی این دفتر در حال حاضر، ۳.۳ میلیون فرد نیازمند به کمک در کشور وجود دارند.