صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

دوشنبه ۱ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

رئیس شورای عالی صلح: تماس‌های غیررسمی با مخالفان مسلح آغاز شده است

رئیس شورای عالی صلح: تماس‌های غیررسمی با مخالفان مسلح آغاز شده است

محمدکریم خلیلی رییس شورای عالی صلح میگوید که این شورا اکنون در مرحلهی مهمی از فعالیتهایش رسیده و تماسهای غیر رسمی با مخالفان مسلح برقرار شده و این تماسها جریان دارد.
آقای خلیلی این مطلب را دیروز سه شنبه 26 جدی، در نشست دو روزهای زیر نام «کنفرانس ملی مشورتی جامعه مدنی، جوانان و زنان پیرامون صلح» که از سوی این شورا در کابل برگزار شده بیان کرد.
به گفتهی رییس شورای عالی صلح، نظرخواهی اقشار مختلف مردم و نخبهگان جامعه در حال تکمیل شدن است و اکنون شورای صلح با برقرار کردن تماسهای غیررسمی با مخالفان مسلح، روی هدف اصلی خود تمرکز دارد.
وی افزود شورای عالی صلح در همآهنگی با حکومت در راستای زمینهسازی و پیشبرد مذاکرات صلح با مخالفان مسلح و طالبان تلاش میکند و در این راستا اراده وجود دارد.
وی تأکید کرد که اکنون شرایط خوبی در سطح ملی و جهانی برای صلح به وجود آمده و شورای عالی صلح که مسئولیت پیشبرد این پروسه را به عهده دارد، در یک مرحلهی امیدوارکنندهای گام گذاشته است.
آقای خلیلی گفت، طی شش ماه گذشته او نشستهای زیادی را با نمایندگان سیاسی و دیپلماتیک برخی کشورها در رابطه به صلح داشته و نتایج این گفتوگوها و نشستها نشان میدهد که جامعه جهانی و کشورهای همکار افغانستان نیز از داعیهی مردم برای تأمین صلح حمایت میکند.
رییس شواری عالی صلح از جلسهی مهم رهبران این شورا با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز سخن گفت. او افزود که چند روز پیش هیأت رهبری شورای عالی صلح با اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد که شنبهی هفته جاری به کابل آمده بودند، نیز دیدار کردهاند. آقای خلیلی افزود:« یک نشست مهمی بود که یک و نیم ساعت پیرامون صلح در آن گفتوگو شد.»
او هرچند در این باره جزئیات بیشتر ارائه نکرد؛ اما گفت اعضای شورای امنیت و دیگر نمایندگانی که با آنها دیدار صورت گرفته از راهکار صلح حمایت کردهاند. اما به گفتهی آقای خلیلی، یک سلسله تفاوت دیدگاهها میان دولتها در این راستاد وجود دارد که دولت افغانستان تلاش میکند بر این مشکل فایق آمده و یک اجماع منطقهای و جهانی را به وجود آورد.
آقای خلیلی یک بار دیگر تأکید کرد که شورای عالی صلح در شش ماه گذشته به دست آوردهای مهمی دست یافته است و ساختارهای خوبی برای پیشبرد پروسه صلح و حفاظت از نتایج صلح ایجاد شده است.
او افزود که اکنون این شورا از یک نقشه راه، استراتژی جدید و رویکرد تازه برای پیشبرد پروسه صلح برخوردار شده و براساس همین استراتژی و رویکرد تصمیم میگیرد که به کدام سو حرکت کند. او گفت: «چشم انداز صلح روشن است».
به گفتهی آقای خلیلی شورای عالی صلح از شش ماه گذشته به این طرف روشها و شیوههای تازهای را برای رسیدن به صلح در پیش گرفته که این روشها بر نقاط مثبت تجربههای گذشتهی شورا بنا نهاده شده است. در این روشهای تازه که آقای خلیلی از آن یاد کرد بیطرفی و غیر جانبدار بودن شواری عالی صلح در پیشبرد مذاکرات، جزء از آن میباشد و به گفتهی مسئولان این شورا، شیوههای تازه تا حدی دورنمای امیدوار کننده را به وجود آورده است.
حمایت علمای دینی کشور از این شورا در پیشبرد پروسهی صلح، یکی از دست آوردهایی است که مسئولان شورای عالی صلح از آن یاد میکنند. حدود بیست روز پیش نشستی پیرامون صلح در کابل برگزار شده بود که در آن نمایندگان عالمان دینی از سراسر کشور اشتراک کرده بودند و به گفتهی رییس شورای عالی صلح، علما به مشروعیت دینی و مذهبی روند صلح کمک موثر کرده است.
صلح با حزب اسلامی نیز از دیگر دستآوردها تحت رهبری افغانها گفته میشود. آقای خلیلی در این مورد نیز اشاره کرد و افزود که ارزشهای ملی و جهانی در صلح با حزب اسلامی حفظ شده است.
اما حسینداد احمدی که به نمایندگی از فعالان مدنی مناطق مرکزی کشور در این نشست مشورتی شرکت کرده در گفتوگو با روزنامه «افغانستانما» ازتوافق صلح حزب اسلامی با دولت افغانستان به شکل غیر مستقیم انتقاد کرد و گفت در گذشته دولت با کسانی صلح کرده که در این پروسه نهتنها موثریت نداشته؛ بلکه در برخی موارد این اشخاص به تفرقههای قومی و زبانی دامن زده و در کنار آن به تأمین امنیت نیز نقش مثبت ایفا نکرده است. به گفتهی او رویدادهای امنیتی در این اواخر به شکل پیچیدهتری در گوشه و کنار کشور صورت گرفته است.
به باور این فعال مدنی، دولت افغانستان باید با گروههایی مصالحه کند که به دستآوردهای 14 سال اخیر کشور احترام گذاشته و به واژه «صلح» اعتقاد داشته باشند.
از سویی هم اکرم خپلواک رییس دارالانشای شورای عالی صلح گفت طی شش ماه گذشته در 34 ولایت کشور با اقشار مختلف مردم در مورد پروسهی صلح از گروههای مختلف مردم نظرخواهی شده است تا دانسته شود که مردم در این باره چه دیدگاههایی را شریک میکنند.
آقای خپلواک در بخشی از صحبتهایش به مداخلهی صریح پاکستان در پروسهی صلح کشور نیز اشاره کرد. به گفتهی او برخی کشورهای منطقه به ویژه پاکستان نمیخواهند این پروسه با موفقیت به پیش برود.
رییس دارالانشای این شورا از مخالفان مسلح خواست که به صدای ملت افغانستان لبیک گفته و در پروسهی صلح به رهبری خود افغانها اشتراک و مذاکرات بینالافغانی را آغاز کنند.
شورای عالی صلح در سال ۲۰۱۰ میلادی با پیشنهاد جرگه مشورتی صلح و به تشویق دولتهای بریتانیا و آمریکا برای اجرای طرح مصالحه با طالبان و دیگر گروههای شورشی در افغانستان، از سوی دولت ایجاد شد. انتقادهای زیادی از عملکرد این شورا مطرح شده است. شماری میگویند که شورای عالی صلح از زمان ایجاد تاکنون هیچ دستآورد قابل ملاحظهای که برای تامین صلح و تأمین امنیت درکشور کمک کند، نداشته است.
با وجود این، شورای عالی صلح ضمن اینکه از چشم انداز روشن صلح سخن میگوید، با گروههای مختلف مردم از جمله، علما، زنان و جوانان نشستهای مشورتی برگزار میکند و از آنها میخواهد نظرات خود را در رابطه به صلح با مخالفان مسلح دولت، بیان کنند. دیده شود که آیا این تلاشها میتواند منجر به صلح با مخالفان مسلح دولت، بویژه گروه طالبان، شود؟
الیاس طاهری