صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کمیسیون حقوق بشر: خشونت علیه زنان بیش از 21 درصد افزایش یافته است

کمیسیون حقوق بشر: خشونت علیه زنان بیش از 21 درصد افزایش یافته است

کمیسیون حقوق بشر با نشر گزارشی از آمار قضایای ثبت شده خشونت علیه زنان در جریان سال مالی 1396 اعلام کرده که خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته، 21.8 درصد افزایش یافته است. به گفته این کمیسیون، در جریان سال مالی 1396، حدود 895 مورد قضایای خشونت علیه زنان در بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان، از سوی این کمیسیون ثبت شده است.
کمیسیون حقوق بشر دیروز چهارشنبه 27 جدی، گزارشی زیر نام «بررسی وضعیت خشونت علیه زنان» را به نشر رساند. این گزارش نشان میدهد که آمارهای خشونت علیه زنان نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. در گزارش آمده است که در جریان سال مالی 1395، حدود 799 مورد قضیه خشونت علیه زنان به ثبت رسیده بود؛ اما در سال جاری به 895 مورد رسیده است.
به گفته کمیسیون حقوق بشر، دلایل بلند رفتن این آمار متعدد است که شامل، محدودیت های دسترسی زنان به ارگان های عدلی و قضایی، ضعف حاکمیت قانون، فرهنگ معافیت از مجازات، عدم رسیدگی مؤثر به قضایا از سوی مراجع مربوط، مشکلات امنیتی، فساد و خشونتهای خانوادگی می شود.
گزارش کمیسیون نشان میدهد که در جریان سال مالی 1396، خشونت فزیکی، 16.2 درصد، خشونت جنسی 2.1 درصد، خشونت اقتصادی 12.40 درصد، خشونت لفظی و روانی 15.3 درصد و دیگر موارد خشونت 53.9 درصد علیه زنان صورت گرفته است.
در گزارش آمده است که خشونت فزیکی 145 مورد در دفتر ساحوی کابل به ثبت رسیده است که رایج ترین آن لت و کوب میباشد. آمارها نشان میدهد که خشونت فزیکی علیه زنان 6 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است. لت و کوب زنان توسط کمربند، کیبل، خفه نمودن با چادر، مشت و لگد، وسایل آشپزخانه، وسایل برقی و دیگر وسایل، از جمله ابزارهای خشونت فزیکی علیه زنان خوانده شده است.
در این میان از 145 قضیه خشونت فزیکی، 124 قضیه آن که 85.5 درصد را تشکیل می دهد به صورت خشن اعمال شده است و حتا در برخی از موارد از روشهای خشنتر مثل  خشک تراشیدن و کندن موهای سر قربانی نیز 6 مورد به ثبت رسیده است.
همچنین، 4 مورد قضیه قتل ناموسی در دفتر ساحوی کابل به ثبت رسیده است که دو مورد آن در ولسوالی پغمان ولایت کابل، یک مورد در ولایت پروان و یک مورد دیگر در ولایت لوگر اتفاق افتاده که همه این قتلها بر اساس ادعای اعضای خانواده با انگیزه دفاع از آبرو و عزت از میان رفته خانواده ها توسط قربانی صورت گرفته است.
کمیسیون حقوق بشر می گوید که 6 مورد اختطاف و یک مورد تیزاب پاشی نیز در جریان سال ثبت شده که نسبت به سال گذشته کاهش را نشان می دهد. طبق آمار این کمیسیون در سال گذشته 9 مورد اختطاب که 6 مورد آن توام با تجاوز بود اتفاق افتاده بود.
در جریان سال مالی 1396، 2 قضیه خودکشی ثبت شده است که در سال گذشته آمار آن به 5 قضیه می رسید و نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
خشونت های جنسی در سال مالی 1396، حدود 19 مورد ثبت شده است. کمیسیون گفته است که در میان قضایای ثبت شده، افزون بر تجاوز جنسی، روابط ناسالم و توام با سوءاستفاده از قبیل فریب دادن و سوءاستفاده جنسی با وعدههای دورغین، 2 مورد ثبت شده است که در سال گذشته، آمار آن صفر بود. اما آمار اجبار به فحشا از 7 مورد در سال گذشته، به 2 مورد در سال جاری کاهش یافته است.
آمارهای این کمیسیون نشان می دهد که 50 درصد کل خشونت های لفظی را تهدید تشکیل می دهد و دشنام، تحقیر و توهین پس از آن از دیگر  مواردخشونت های روانی است. انزوای اجباری، تهمت، نشر هویت، تبعیض علیه طفل دختر از موارد خشونت های لفظی ذکر شده است.
کمیسیون حقوق بشر گفته است که اکثر قاطع خشونت ها، خشونت های خانوادگی بوده و قربانیان از سوی مردان خانواده و نزدیکان شان مورد خشونت قرار گرفته اند. این کمیسیون با ارایه راهکارها برای کاهش خشونت علیه زنان گفته است که برنامه های آگاهی دهی، آموزش، تقویت حضور زنان در نهادهای عدلی و قضایی، ثبت ازدواج ها در مراجع رسمی، ایجاد فرصت های شغلی برای زنان و ایجاد مرکزهای روان درمانی رایگان را برای راه حل پیشنهاد کرده است.