صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مجلس نمایندگان بودجه سال مالی 1397 را تصویب کرد

مجلس نمایندگان بودجه سال مالی 1397 را تصویب کرد

نمایندگان مجلس در آخرین روزهای کاری سال هفتمشان، سند بودجه ملی سال مالی 1397 خورشیدی را تصویب کردند. مجلس نمایندگان سند بودجه را که پیش از این با اکثریت آرا رد کرده بود، روز چهارشنبه 27 جدی با افزايش ١٧ ميليارد افغانى در بودجۀ توسعهای و اندکی تعدیل تصویب کرد.
پیش از این نمایندگان سند بودجه را "نامتوازن" و "غیرعادلانه" خوانده بودند و تاکید داشتند که باید این سند عادلانه شود و تمام پروژههای نیمه کاره سالهای 95 و 96 نیز باید شامل بودجه شود.
صدیقاحمد عثمانی، عضو کمیسیون مالی و بودجۀ مجلس، پیش از رای گیری گفت که بعد از آنکه بودجه توسط مجلس رد شد، وزیر مالیه نشستهای متفاوتی با نمایندگان دایر کرد و در مورد نواقص توضیحات داد.
نمایندگان مجلس حدود چهار هفته پیش هنگامی که بودجه را رد کردند، 12 مورد را لیست کردند و خواستار تعدیل آنها شدند.
آقای عثمانی به جلسهی وزیر مالیه و نمایندگان اشاره کرد و گفت که در آن جلسه اکثر نمایندگان قناعت حاصل کردند به جزء تعدادی که به رسم اعتراض جلسه را ترک کردند.
این عضو کمیسیون مالی و بودجه مجلس گفت که اگر وزارت مالیه چند سرک و پروژه را حذف کرده در بدل آن پروژههای ملی بیشتر شده است.
اما شماری از نمایندگان مجلس باری دیگر تاکید بر غیر متوازن بودن بودجه کردند و گفتند که بیشتر پروژههای توسعهای نیمه کاره دو سال پیش در سند کنونی وجود ندارد.
آنان اعضای کمیسیون مالی و بودجه مجلس را متهم به "معامله" با حکومت کردند.
شاهگل رضایی عضو مجلس گفت که تصویب بودجه غیرمتوازن از سوی هر کسی که باشد یک خیانت در حق منابع ملی و مردم افغانستان است.
خلیلالله شهید زاده، عضو دیگر مجلس نیز با مخالفت به سند بودجه گفت: "آسمان به زمین نمیخورد که ما به این سند رای ندهیم و چندی بیشتری روی آن بررسی کنیم."
محمد علی اخلاقی نماینده غزنی در مجلس نیز گفت که توزیع عادلانه و متوازن بودجه مطابق قانون اساسی از مکلفیتهای حکومت است؛ اما در این سند انکشاف متوازن هیچ به چشم نمیخورد و حتی پروژه های سال پار نیز حذف شده است.
او افزود که سال گذشته چند مکتب و کلینیک سروی و طراحی شد اما اکنون این پروژه ها از سند بودجه حذف شده است.
فریده حمیدزی نماینده نیمروز در مجلس نیز سند بودجه را نامتوازن خواند و گفت که یک سرک و پل و پلچک برای این ولایت در نظر گرفته نشده است. عبدالطیف پدرام دیگر عضو مجلس نیز بودجه را نامتوازن خواند و گفت که بخش اعظم این بودجه که مبلغ 60 میلیارد افغانی است، در اختیار دفتر ریاست جمهوری است.
نمایندگان مخالف میگفتند که ما وقتی که به تعطیلات زمستانی به ولایتهای خود میرویم به مردم چه جوابی در قبال پروژه های نیمه کاره بدهیم؟
اکلیل حکیمی وزیر مالیه در مورد بودجه گفت که این سند با تمام معیارهای بینالمللی ساخته شده و اگر از مجلس رای گیرد، اعتبارش بلند میرود و تمویلکنندگان برای کشور کمکهای بیشتری میکنند.
وزیر مالیه در ادامه افزود که توازن برای حکومت وحدت ملی یک توازن است و در بودجه به خصوص مناطق مرکزی پروژههای بزرگ ملی در نظر گرفته شده است.
او به ساخت 200 کیلومتر سرک دره صوف به بامیان و یک پروژه دیگر در مناطق مرکزی اشاره کرد و گفت که ارزش این دو پروژه نزدیک به 250 میلیون افغانی است.
وزیر مالیه به موضوع حذف پروژههای نیمه کاره سالهای 95 و 96 اشاره کرد و گفت که پروژههایی که مرحله تدارکاتی آن تمام و قرارداد شده، در وسط سال آینده کار آن شروع میشود.
مجموع بودجه سال 97 خورشیدی 377 میلیارد افغانی است که 267 میلیارد آن به مصارف عادی و 90 میلیارد افغانی دیگر به بخش انکشافی اختصاص یافته است.
بیش از 54 درصد بودجه سال مالی 97، از کمکها خارجی که 189 میلیارد افغانی است، تمویل میشود و بقیه آن از عواید داخلی کشور که 161 میلیارد افغانی است، به دست میآید.