صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

مقامات افغانستان و ازبکستان: تعهد لازم برای تطبیق موافقت‌نامه ها وجود دارد

مقامات افغانستان و ازبکستان: تعهد لازم برای تطبیق موافقت‌نامه ها وجود دارد

مقامات افغانستان و ازبکستان در یک دیدار رسمی در ارگ ریاست جمهوری کشور، تاکید کردهاند که برای اجرای توافقنامههای همکاری دو جانبه، هر دو جانب تعهد لازم را دارند. رئیس جمهور غنی دیروز، شنبه 30 جدی، با جمشید قوچقاروف معاون صدر اعظم و وزیر امور مالیه ازبکستان در ارگ ریاست جمهوری دیدار کرده است.  در این دیدار هر دو جانب روی گسترش همکاریها و اجرایی شدن موافقتنامههای همکاری بین دو کشور، تاکید کردهاند. معاون صدر اعظم ازبکستان گفته که هدفش از سفر به افغانستان، جستجوی زمینه همکاری بیشتر با دولت افغانستان است. او افزوده که گامهای عملی برای اجرایی شدن موافقتنامههای همکاری برداشته شده و تیمهای کاری دو کشور با رهنمود و دستور رهبری کشورها، به پیش میروند. آقای قوچقاروف گفته است که تلاشها برای احداث خط آهن مزار شریف – هرات ادامه دارد و افزوده که برای تمویل این پروژه با سفرای کشورها، بانک مرکزی و بانک سرمایه گذاری آسیایی، گفتگو خواهد کرد. او گفته است که احداث این خط آهن برای افغانستان، ازبکستان و کشورهای منطقه از اهمیت ویژه برخوردار است. او همچنین گفته است که افغانستان با احداث خط آهن از مسیر اندیجان ازبکستان، طی سه روز به چین می رسد. 
معاون صدر اعظم ازبکستان همچنین از انتقال برق از مسیر سرخان – پل خمری خبر داده و گفته کار عملی این پروژه به زودی آغاز خواهد شد.
رئیس جمهور غنی از گسترش همکاریها با ازبکستان استقبال کرده و گفته که تطبیق پروژههای زیر بنایی برای تغییر وضعیت زندگی و تامین رفاه مردم، مؤثر است. همچنین رئیس جمهور دیروز با هیئت بانک سرمایه گذاری زیر بنایی آسیا دیدار کرده و از سفر آنها به افغانستان برای تشخیص فرصتهای سرمایه گذاری، استقبال کرده است.
آقای غنی در این دیدار گفته است که  تطبیق پروژههای بزرگ اقتصادی در عرصه انرژی برق، اتصال منطقهای، فایبر نوری، مدیریت آبها و احداث بندها، از اولویتهای حکومت افغانستان است و این برنامهها میتواند روی وضعیت منطقه نیز تاثیر بگذارد.
هیئت بانک سرمایه گذاری زیربنایی آسیا گفته است که برنامههای دولت افغانستان با اهداف آنها برای سرمایه گذاری مطابقت دارد و اولویتهای را برای سرمایه گذاری مؤثر در افغانستان، مشخص خواهیم کرد.
مقامات حکومت افغانستان همواره تاکید کردهاند که در کنار برنامههای امنیتی، آنها برای پروژههای زیربنایی اهمیت ویژه قائل هستند و با اجرایی شدن این پروژهها وضعیت اقتصادی کشور تغییر خواهد کرد.
حکومت همچنین در تلاش جلب همکاری کشورهای منطقه برای راه اندازی پروژههای بزرگ اقتصادی هست و تا کنون با کشورهای ازبکستان، ترکمنستان، تاجیکستان و شماری کشورهای دیگر، تفاهم نامه همکاری مشترک امضا کرده است. احداث خط آهن، انتقال گاز و انرژی برق از بزرگترین پروژهای است که کار آنها با همکاری کشورهای منطقه آغاز خواهد شد.