صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۲۹ جدی ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

بنای یادبود شهدای رسانه‌ای کشور در کابل ساخته می‌شود

بنای یادبود شهدای رسانه‌ای کشور در کابل ساخته می‌شود

یک منار یادگاری برای یادبود از شهدای رسانهای کشور، در ساحهی پل باغ عمومی شهر کابل اعمار میشود. رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی حین گذاشتن سنگبنای این منار یادبود که شماری از مقامهای دولتی و مالکان رسانهها نیز حضور داشتند از فعالیت و کارکردهای خبرنگاران و رسانهها قدردانی کرد.
عبدالله عبدالله رییس اجرائیه دیروز شنبه 30 جدی در برنامهای به همین مناسبت گفت، اعمار این منار، گام کوچکی برای قدردانی از قربانیهای خانواده رسانهها است و این یک بنای پرافتخار برای تمام بازماندههای شهدای رسانهای کشور خواهد بود. به گفتهی آقای عبدالله، خبرنگاران و مردم افغانستان طی دههها در این راه قربانی دادهاند که در حال حاضر از لحاظ آزادی بیان، کشور در یک جایگاه مناسبی قرار دارد. اما وی خاطر نشان کرد که تاکنون هم مشکلاتی در این زمینه وجود دارد.
رییس اجرائیه حکومت وحدت ملی گفت که این بنای یادبود خنجری در دل تاریک دلان و کسانی خواهد بود که میخواهند صدای مردم را خفه کنند. آقای عبدالله گفت کسانی که علیه خبرنگاران "جنایت" انجام دادهاند، اگر مجازات هم نشدهاند، هر روزی که این بنای یادبود را ببینند وجدان شان آنها را اذیت میکند.
فاضل سانچارکی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ گفت، طرح ساخت این منار را وزارت اطلاعات و فرهنگ و دیگر نهادهای مربوط آماده و پیشنهاد کرده بود که کابینه آن را مورد تأیید قرار داد و بعد از گذاشتن سنگبنای آن، شهرداری کابل مسئولیت دارد تا کار ساختمانی آن را تکمیل کند.
آقای سانچارکی افزود در حدود 16 سال اخیر 80 تن از خبرنگاران و فعالان رسانهای در کشور جانهای شان را از دست دادهاند که ساخت این منار یادبود برای احترام به خون شهدای خبرنگاری کشور یک گام خوبی است.
معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ از شهرداری کابل خواست که در قسمت تکمیل کردن ساخت این بنای یادبود کارش را سرعت ببخشد و تا ماه می سال آینده آن را تکمیل کند.
از سویی هم عبدالله حبیب زی شهردار کابل گفت ساحه پل باغ عمومی به خاطری برای ساخت منار یادبود انتخاب شده که این منطقه از پیشینهی تاریخیِ فرهنگی برخوردار است. وی افزود در این ساحه اهل قلم و فرهنگیان و کتاب فروشان در گذشته فعالیت کردهاند که این موضوع با روزنامهنگاران و رسانهها رابطهی مستقیم دارد.
بر بنیاد گفتههای شهردار کابل، در کنار ساخت بنای یادبود، قرار است ساحه جادهای که از پل باغ عمومی تا سر زیر مینی امتداد یافته به یک ساحه عامه و محل تجمعات مردم تبدیل شود. آقای حبیب زی گفت: «این ساحه نه تنها برای اقشار مختلف شهر کابل؛ بلکه یک نقطه مرکزی برای تمام کشور به خصوص کسانی که در شهر کابل میآیند تبدیل شود و هر کسی علاقهی آمدن و دیدن از این ساحه را داشته باشند.»
به گفتهی شهردار کابل، مسیر پل باغ عمومی تا به سر زیرزمینیها به پیاده رو تبدیل میشود و به موترها اجازهی رفت و آمد از این مسیر داده نخواهد شد.
وی افزود، در این ساحه یک میدانی ساخته خواهد شد که کف آن توسط سنگ مرمر فرش میشود تا محل مناسبی برای تجمع مردم در اوقات مختلف باشد. او اضافه کرد که تلویزیونهای کلان نیز روی ساختمانهای دو طرف این جاده نصب و از آن در برنامههای ملی و بهخصوص برای نمایش مسابقات ورزشی مانند فوتبال استفاده خواهد شد.
وی گفت که شهرداری کابل برای ساخت این میدانی و منار، حدود 50 میلیون افغانی هزینه خواهد کرد و کار ساخت این مرکز تا ماه می سال 2019 میلادی تکمیل میشود.
در همین حال، نادر نادری رییس کمیسیون اصلاحات اداری و خدمات ملکی که در این برنامه سخنرانی میکرد گفت، این نماد بیانگر آن خواهد بود که مردم کشور قربانیهای زیادی داده و آزادی بیان در افغانستان به آسانی به دست نیامده است. او اضافه کرد آزادی بیان چنانکه به آسانی به دست نیامده، به آسانی از دست نخواهد رفت.
عبدالحمید مبارز، یکی از پیش کسوتهای عرصهی خبرنگاری که موی خود را در فعالیتهای رسانهای سفید کرده گفت که کار مطبوعات و آزادی بیان یک قرن پیش در کشور آغاز شد و تا امروز فراز و فرودها و مشکلات زیادی را پشت سر گذاشته است.
به گفتهی آقای مبارز خبرنگاران زیادی در این مدت جانهای شان را از دست دادند و برخی دیگر آنها سالها در زندانهای سرد و تاریک به سر بردند؛ اما آزادی بیان به صورت وقفهای تاکنون ادامه یافته است.
مجیب خلوتگر رییس اجرائیه دفتر نی یا نهاد حمایت کنندهی رسانههای آزاد افغانستان به خبرنگاران گفت این بنای یادبود به نسلهای بعد نشان خواهد داد که فعالیتهای رسانهای در کشور چهقدر مشکل بوده و در این راه مردم و رسانهها قربانیهای زیادی داده است.
وی افزود در یک و نیم دههی گذشته حدود 80 خبرنگاری که در کشور جان های شان را از دست دادهاند، 10 تن آنها خبرنگاران خارجی بودهاند که در زمان فعالیت در افغانستان کشته شدهاند.
با این همه، فریبا اکبری و فایزه ابراهیمی دو تن از خبرنگاران ولایت هرات در این باره به روزنامه «افغانستانما» گفتند که دولت به جای ساختن منار برای شهدای رسانهای باید امنیت و مصؤنیت خبرنگاران را تأمین کند. این خبرنگاران به این باور اند که اگر حکومت در راستای دسترسی به موقع خبرنگاران به اطلاعات و همکاری با بازماندههای شهدای رسانهای همکاری کند، از همه بهتر است. در غیر آن به گفتهی آنان اعمار بنای یادبود فقط یک کار سمبولیک خواهد بود.
الیاس طاهری