صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

چهارشنبه ۵ سرطان ۱۳۹۸

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

کوریا برای مبارزه با خشونت علیه زنان 5،4 میلیون دالر کمک کرد

کوریا برای مبارزه با خشونت علیه زنان 5،4 میلیون دالر کمک کرد

کشور کوريا حمايت خود را از صندوق جمعيت ملل متحد در افغانستان (UNFPA )، در زمينۀ رسيدگی به خشونت عليه زنان و دختران در کشور تقويت می بخشد و کمک 5.4 میلیون دلاری را در این بخش اعلام کرد.
 دراعلاميه اى که ازسوى دفتر صندوق جمعيت سازمان ملل متحد درافغانستان به آژانس خبرى پژواک رسيده گفته شده
بر اساس گزارش پژواک، صندوق جمعیت سازمان ملل متحد با نشر یک اعلامیه گفته که این کمک باعث خواهد شد که برنامههای نهاد در راستای مبارزه با خشونت بر مبنای جنسیت، با همکاری حکومت افغانستان، در شهرها و محلات، تقویت شود.
 منبع افزوده است که کمک مالى يادشده، تا ختم سال ٢٠٢٠ دربخش مبارزه عليه خشونت مبتنى بر جنسيت  به مصرف خواهدرسيد و اين پروژه، درحال حاضر ١١ ولايت را تحت پوشش قرار داده و تا سال آينده به ٢٤ ولايت گسترش خواهديافت.
در اعلاميه گفته شده که هدف اساسی اين پروژه، توانمند ساختن هرچه بيشتر بخش صحی برای واکنش نشان دادن به خشونت عليه زنان و دختران، با تقويت نمودن ميکانيزم های مراجعوی بين نهاد های صحی، حقوقی، و پوليس برای ارايه خدمات ضروری می باشد.
همچنان در اعلاميه آمده است که پروژه مذکور، شامل فعاليت های جلوگيری از خشونت مبتنی بر جنسيت از طريق گفتکو با بزرگان محلی و رهبران مذهبی، و همچنان مردها و پسران محل نيز خواهد بود.
ری ژا هوانگ  (Rhee Zha Hyoung )سفير کوريا  درکابل گفت: "موضوع خشونت عليه زنان، به حمايت و توجه جدی نياز دارد.