صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

شنبه ۴ حوت ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

در پنج ماه اخیر ۲هزار کودک و نوجوان از ایران رد مرز شده‌اند

در پنج ماه اخیر ۲هزار کودک و نوجوان از ایران رد مرز شده‌اند

مسئولان اداره امور مهاجران هرات در غرب کشور میگویند در پنج ماه اخیر بیش از دو هزار کودک و نوجوان افغان از ایران ردمرز شدهاند. مسئولان اردوگاه انصار در هرات میگویند هر روز حدود ۱۰ تا ۲۰ کودک و نوجوان زیر سن هجده سال در میان کارگرانی دیده میشوند که از ایران ردمرز میشوند.
به گزارش بی بی سی، عین الدین اسلمی، مسئول اردوگاه انصار در هرات گفت: "حتی در یک ماه حدود نزدیک به ۵۰۰ کودک افغان از ایران رد مرز شدهاند. در ماه دسمبر ۲۰۱۷ تقریبا ۴۷۰ کودک ردمرزی داشتیم. کودکان زیر سن هجده سال."
اخراج افغانهای که فاقد مدرک اقامت و کار در ایران هستند یک روند دایمی است و روزانه ۴ تا ۵ صد نفر از این افراد از طریق اسلام قلعه به افغانستان رد مرز میشوند.  در این میان برخی از افراد ردمرزشده در چندین گروه آسیبپذیر، مستحق کمکهای کوتاه مدت سازمان ملل متحد و دولت افغانستان شناخته میشوند. مثل افراد معتاد به مواد مخدر، بیماران و مجروحان و زنان و کودکان بی سرپرست.
به گفته گزارشگر بیبیسی در هرات نوجوانان و افراد زیر هجده سال معمولا به طمع یافتن کار و درآمد از روستاهای افغانستان توسط افراد راهبلد و قاچاقبر به ایران برده میشوند. پیش از این دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق بشر در هرات هم نسبت به این روند اظهار نگرانی کرده و انتقال این کودکان به ایران را قاچاق انسان توصیف کرده است.
   یک نوجوان ۱۵ ساله افغان که به تازگی از ایران رد مرز شده، میگوید: "اینجا کار نبود. به رفتن به ایران راضی شدم. اگر کار بود که نمیرفتم. میخواستم یک سالی در مشهد کار کنم. اما رد مرز شدم."
شماری از افراد رمرزشده از ایران از آنچه که برخورد خشن ماموران ایرانی با افراد ردمرزی می خوانند، شکایت دارند.
آنها میگویند در مسیر راه از آنها پول گرفته میشود و با لحن نامناسب با آنها برخورد میشود.
مبین قادری، مسئول نمایندگی امور مهاجران در مرز اسلام قلعه گفت، تنها کودکان آسیب پذیر نیستند؛ به گفته او کارگران بزرگسال هم با تهدید ربوده شدن در ایران مواجه اند.
آقای قادری میگوید: "بعضی در مسیر راهها لت و کوب میشوند . شماری هم از مسیر راهها توسط افرادی ربوده می‌‎شوند و روزها نگهداری میشوند و از آنان پول اخاذی میشود. برای ما معلوم نیست که کی این کار را میکند اما ما صدای مهاجران را بلند می کنیم و چیزی را میگوییم که از آنان شنیدهایم."
با آنکه ورود قاچاقی به ایران برای کارگران افغان خالی از خطر و دردسر نیست اما حتی کسانی که بارها از ایران به دلیل نداشتن مدارک اقامت و کار در آن کشور ردمرز شده اند گفتهاند که اگر اینجا در کشور خود شان صاحب کار نشوند باز هم به ایران خواهند رفت.