صاحب امتیاز: محمد رضا هویدا

مدیر مسوول: محمد هدایت

سر دبیر: حفیظ الله زکی

سه شنبه ۳۰ دلو ۱۳۹۷

دانلود صفحات امروز روزنامه: 1 2 3 4 5 6 7 8

معاون رئیس جمهور: اصلاحات در اردوی ملی یک اولویت اساسی است

معاون رئیس جمهور: اصلاحات در اردوی ملی یک اولویت اساسی است

سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری میگوید که اصلاحات در اردوی ملی کشور یکی از اولویتهای اساسی دولت است و باید قاطعانه انجام شود.
طارقشاه بهرامی، وزیر دفاع ملی دیروز، سه شنبه 3 دلو، گزارش روند تطبیق اصلاحات در اردوی ملی را به معاون دوم رئیس جمهور ارائه کرد.
او گفته است که این وزارت در راستای قانون ذاتی افسران تلاش میکند و برای استخدام افراد در چوکات اردوی ملی، معیارهای چون مشارکت ملی، میزان تحصیلات، تجربه عملی و تعهد در نظر گرفته میشود.
معاون رئیس جمهور گفته است که اصلاحات در نهادهای نظامی، بویژه وزارت دفاع ملی، در شرایط کنونی حیاتی است و هدف از اجرای اصلاحات در این نهادها" سیاسی ساختن" و " مسلکی ساختن" آنها است.
آقای دانش بر رعایت مشارکت متوازن ملی و شایسته سالاری در ترکیب اردوی ملی کشور تاکید کرده و گفته است قوانین و معیارهای علمی و مسلکی باید در تمام مراحل اداری و کاری وزارت دفاع بصورت جدی در نظر گرفته شود.
معاون رئیس جمهور گفته است که اردوی ملی کشور باید نماد همدلی، هماهنگی و آیینه تمام نمای مردم افغانستان باشد و با ایجاد شفافیت و رعایت یکسان قانون، زمینه برای حضور همهی ملیتهای کشور در ترکیب اردوی ملی فراهم شود.
او گفته که قانون امور ذاتی افسران، برید ملان و ساتنمنان باید در پرتو منافع ملی و با رعایت احکام قانون ساسی از جانب نهادهای قانون گذار کشور، طی مراحل گردد.
بعد از انتقادات گسترده از فساد در نهادهای امنیتی و دفاعی کشور، مسئولان برنامهای را به منظور اصلاحات در این نهادها روی دست گرفتهاند و تلاش دارند که با فساد در این نهادها مبارزه کنند.
رئیس جمهور غنی به وزارت دفاع دستور داده است که برای تطبیق اصلاحات در این اداره، قانون ذاتی افسران تطبیق شود و شماری از مامورین این اداره هم تقاعد داده شوند.
مسلکی سازی و جوان سازی اردوی ملی و نیروهای دفاعی کشور از جمله برنامههای است که مقامات وزارت دفاع بر آن تاکید میکنند و میگویند که در صورتی که اردوی ملی مسلکی و جوان باشد، وضعیت امنیت نیز بهبود خواهد یافت.